Iu Mienh Yesu nzung -315 Ziouv bun yie njien-youh; 229 Yie tov fongc horc; yie...