C                   F            C                     F                          

  1. ทิน-ต้อง เญย หฒั่ง เตี๋ย เฒียน ค้อ-เลี่ยน เยีย,

                                    C                          Dm                   Am

เหธย หญั่น ฮบ,  ลุย-โหว โล หาย ปุน เยีย.

   F              G   Am  G       C               Am                  

เยีย เหยียด ตี่ง ฟู-สู นิ่น,     เฒียน ส่วน เฮญี้ยว หฒั่ง นิ่น.

                         F                               F              G       C                        

นิ่น ธุน-เกน หฑยาว,  เยีย โหฒว เมี้ย,  เซว่ย นิ่น ป่วน.

  1. เยีย ไม้ เฑ่า เหย อี้ ฮนอย เญย หญั่น ฮบ.

 เยีย หย่า ไม้ เฑ่า อี้ ฮนอย เญย ลุย-โหว.

เยีย หฒั่ง เตี๋ย,  นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ ฮนั้ง หาย โก๋ว หลง เยีย.

นิ่น อ๋อย เยีย เจี้ยน โหฒว กง ฮนั้ง,  ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว.

  1. หมั่ง เยียม หล่ม เหฑว่ย ไห่ เญย แปะ เหาะ เปี้ยง,

หย่า หมั่ง หลง เหนาะ ตอน ได๋ ฝาว ได๋ เหฌี่ย,

ไม้ หฒวัง เบย้า,  ไม้ ม่าย หลัม,  ไม้ แปง สุย ดั๊ด เดีย.

หฒั่ง เตี๋ย หย่า หยูง หลง นิ่น บัว,  ไม้ กวั่ง เยีย.

  1. ซา^โล^มอน ต้ม ฒิ่ว ฮู่ง, ฒุ เธี่ยว ตุ่น,

หย่า ไม้ ด่ง เหยียด ต๊อ น้าย หญู่ง เปี้ยง เหฑว่ย.

หฒวัง ก๋อ-โย์ว, ไม้ ตู่ง หฮงง,  เฒี้ยว เญย เอน จั๊ง ไห่.

นิ่น เญย เอน เก๋า เม่ย บัว หล่ง,  เก๋า เยีย หล่ง.