โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย.

   D                      A7             D             G    D  A7          D              

  1. โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย, ตั๊บ ปวั๊ง เหฑ่ง เยีย บัว เญย เฮญี้ยว.

                     Bm                      A7                          G    D  A7       D              

          หญู่งๆ เยีย ม่าย เจี๊ยน เญย กะน้าย,   เหยียด ฒู้ง ทิน-ฮุ่ง เญย ฒี่ง เหญ่ย.

               Bm                   D                              Bm                        D     

          ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย,   เยีย หล่ง เฮญี้ยว ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว.

                                           A7            D           G            A7        D 

          เยีย โซ้ว ว้วน เยียม หละเปย้ย กู้ หงว่าย,  ต้ง เฒียน อ๋อย เญย เฒี้ยว เย^ซู.

 

  1. เยียม โล์-ฮนอย เฒี้ยว เถง เถา อี้ หฒั่น, เม่ย เญย เอน ฟี่ ฮนั้ง เฑีย เยีย.

โท้ เฒี้ยว หฒั่นๆ ค้อ-เลี่ยน เยีย โอ่,   เยียม หม่าน สี่ เถง เยีย เถา ต้าว.

เยีย ยั่ง ต่อง ซา^ตาน เญย เจ๊า มี่ง,   เฒี้ยว เย^ซู ต้าย ล์อ เหฌียว เยีย.

         ทิน-ฮู่ง ต้ง ฮนั้ม เมี่ยน เญย กอน-ญ่วน, เหลี่ยว นิ่น ฑย้าม ต้าย เหว่ย เหฌียว เยีย.

 

  1. เยีย เฉียม เย^ซู เญย เอน เหธย แฒะ, เหว่ย นิ่น เซี้ย แหม่ง เหฌียว เยีย.

โท้ เฒี้ยว เญย เฒียน โต์-เล์ย เปียะ ต้าย,   เก้ง เฒี่ยง เจี๊ยน เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว.

เฒี้ยว หฒั่นๆ แล์ง เหธย เอน ปุน เยีย,   เยีย หย่า เฆ่ม ไม้ หล่ง น้าย เอน.

          ยั่ง น้าย เจี๋ย โท้ ฝูง เยีย เญย ซิน,   เซว่ย เฒี้ยว เญย หฒะเอ๋ย หล่ง เยีย.

 

  1. สีง เตี๋ย, สีง ตอน หย่า เหธา สีง ลี่ง, เฒี้ยว โหฒว เปย้ย ต้อ หฒวัง ไซ-ก๋อ.

สี ก๊อง เย^ซู ไม้ ต้าย ล์อ เยีย,    เยีย หฒุ ปย๊บ เยียม หฮมวัง กะญั๋ว.

          โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย,  โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย,   เย^ซู ม่าย หัด ม์า เถง ตุ๊.

          โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย,  โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย,   เยีย เสียน เย^ซู ไฮ่ เหฌียว เยีย.

 

 

            D                      A7             D             G    D  A7          D              

    

     1. Tov ceix lungh zaangc nyei fuqv njiec daaih, dapv buangv nzengc yie mbuo nyei hnyouv.

                     Bm                      A7                          G    D  A7       D              

          nyungc-nyungc yie maaih jienv nyei ga'naaiv,   yietc zungv tin-huqv่ง nyei zingh nyeic.

               Bm                   D                              Bm                        D     

          dor-ziec Ziouv Yesu nyei en ceix,   yie longc hnyouv baaux nzung ceng ziouv.

                                           A7            D           G            A7        D

          yie souv wuonv yiem la'bieih gu'nguaaic,  dongh zien oix nyei Ziouv Yesu.

 

    2. Yiem loz-hnoi ziouv tengx taux ih zanc, meih nyei en fih hnangv nzie yie.

Tov ziouv zanc-zanc korv-lienh yie oc,   yiem maanc sic tengx yie taux daauh.

Yie yangh dorngc Saadaan nyei jauv mingh,   Ziouv Yesu daaih lorz njoux yie.

         Tin-hungh dongh hnamv mienh nyei gorn-nyuonh, liouc ninh nziaamv daaih weic njoux yie.


   3. Yie qiemx Yesu nyei en ceix zaeqv, weic ninh siev maengc njoux yie.

Tov ziouv nyei zien doz-leiz bieqc daaih,   gengh ziangh jienv yiem yie nyei hnyouv.

Ziouv zanc-zanc laengz ceix en bun yie,   yie yaac nqemh maiv longc naaiv en.

          Yangh naaiv jiex tov fungx yie nyei sin,   sueih ziouv nyei za'eix longc yie.


 4.   Singx diex, singx dorn yaac caux singx lingh, ziouv zoux bieih dorh zuangx sai-gorx.

Se gorngv Yesu maiv daaih lorz yie,    yie zuqc biopv yiem hmuangx gaqcญั๋ว.

          Tov korv-lienh yie,  tov korv-lienh yie,   Yesu maaih hatc maaz tengx duqv.

          Tov korv-lienh yie,  tov korv-lienh yie,   yie sienx Yesu haih njoux yie.

1. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ให้ใจข้าฯล้นเหมือนลำธาร
ของทุกสิ่งที่ข้าฯได้มีอยู่ ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน
โมทนาพระคุณพระเยซู ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย
ข้าฯยืนอยู่บนศิลามั่นคง คือพระองค์ผู้รักมากมาย

2. ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าฯจึงพึ่งอาศัย
ขอทรงเมตตาข้าฯเสมอไป ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย
พระเยซูทรงติดตามหาข้าฯ เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

3. ข้าฯเป็นหนี้พระคุณพระเยซู เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่
ขอให้ความดีของพระองค์วันนี้ ตรึงดวงใจข้าฯจนวันตาย
พระองค์ทรงรักข้าฯเสมอไป แต่ข้าฯเผลอมักลืมพระคุณ
ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว กับพระองค์จนชีพวางวาย

4. พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย
ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย ข้าฯต้องม้วยอยู่ในอบาย
ขอเอ็นดูข้าฯ ขอเอ็นดูข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้
ขอเมตตาข้าฯ ขอเมตตาข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

 

 

VERSE 1
Come, Thou Fount of every blessing
Tune my heart to sing Thy grace
Streams of mercy never ceasing
Call for songs of loudest praise
Teach me some melodious sonnet
Sung by flaming tongues above
Praise the name! I’m fixed upon it
Name of Thy redeeming love

VERSE 2
Hitherto Thy love has blessed me
Thou hast brought me to this place
And I know Thy hand will bring me
Safely home by Thy good grace
Jesus sought me when a stranger
Wandering from the fold of God
He, to rescue me from danger
Interposed His precious blood

VERSE 3
Oh to grace how great a debtor
Daily I’m constrained to be
Let Thy goodness, like a fetter
Bind my wandering heart to Thee
Prone to wander, Lord, I feel it
Prone to leave the God I love
Here’s my heart, oh take and seal it
Seal it for Thy courts above

VERSE 4
Oh that day when freed from sinning
I shall see Thy lovely face
Full arrayed in blood-washed linen
How I’ll sing Thy sovereign grace
Come, my Lord, no longer tarry
Bring Thy promises to pass
For I know Thy pow’r will keep me
Till I’m home with Thee at last