เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน.

                                     G                 Em          D       G                   

เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน, 

        D            C          D7                

 ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เธง นิ่น เญย เอน.

       D           C            D         G     Em         D                       Am D7G    C    G                                                         

ลู่ง หฒั่ง ฟิน-เมี่ยน เธง นิ่น เญย เม่ง.   ล่ม ฑ่อย เธง เตีย,   ตอน,   เธง สีง ลี่ง.   อา^เมน.        

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร 
Praise God, from whom all blessing flow.
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
Praise Him, all creatures here below.

สรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร
Praise Him above, ye heav’nly host
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
Praise Father, Son and Holy Ghost 
Amen