โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

เฒี้ยว เยีย โป้ว เม่ย บั๋ว ฝาว ฮลัง ,

 

โอ ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญ

เฒี้ยว เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง เหธง เม่ย เฒี้ยว.

 

พระเยซูทรงอยู่ภายใน

เยีย อะเฮน้ย เม่ย เยียม เยีย แหม่ง ;

 

ข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอด

เยีย อะเฮน้ย เม่ย ต้าย โหฌว เยีย บัว.

 

ทรงจากสวรรค์ถึงโลกา สำแดงหนทาง

เม่ย เยียม ทิน ต้อง เหฌี่ย ต่าย ป้าม เกน ปิ๋ว เม่ง เฒียน เจ๊า,

 

จากโลกาถึงกางเขน ชำระความบาป

เยียม ป้าม เกน เถา เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เม่ย จ๊าว เยีย แฒะ

 

จากกางเขนสู่อุโมงค์

เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า มี่ง หฒัง เจี๊ยน

 

จากอุโมงค์สู่สวรรค์

เยียม วั้ว โฒ้ว ฝาว เถา ลู่ง

 

โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

เฒี้ยว เยีย โป้ว เม่ย บั๋ว ฝาว ฮลัง.

 

 

 

Lord, I lift Your name on high
Lord, I love to sing Your praises
I’m so glad You’re in my life
I’m so glad You came to save us

You came from Heaven to earth
To show the way
From the earth to the cross
My debt to pay 
From the cross to the grave
From the grave to the sky
Lord, I lift Your name on high