C                  F                               C

 เยีย  ฮนั้ม เม่ย เหว่ย ม่าย ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน ฮนั้ม.

                                 C                                               Dm

 เยีย  ฮนั้ม เม่ย เหว่ย ม่าย ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน ฮนั้ม.

                            F             G                      Em                Am

 เยีย  ปวัด เม่ย เญย แหม่ง,    เฒียน เฒียน ท่าย ไห่ ทิน ฮู่ง.

                                  F                   G                            C

 เยีย  ฮนั้ม เม่ย เ หว่ย ม่าย ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน ฮนั้ม.