เฒี้ยว เยซู, โหฒว เหฌียว เฒี้ยว.

ไม้ ม่าย หาย เต้า ฮนั้ง เฒี้ยว.

เยียม เยีย เญย แหม่ง. เยีย อ๋อย เธง เฒี้ยว, 

เหว่ย เฒี้ยว เม่ย ม่าย หัด ม์า...... โฮล......... ไห่........

เฒี้ยว  ออน เฮญี้ยว ปุน โซ๊ว ว้วน.

เยียม เฒี้ยว เญย ปัว เดี้ย ไม้ บู่ง เบี๊ยน.

ปุน เยีย เญย แหม่ง. เยียม ฮนอย เจี๋ย ฮนอย.

หฒั่น ๆ อ๋อย ป๋าว ฑูง.... เธง.... เฒี้ยว.

** ล่ม ฑ่อย ป๋าว ฑูง เธง บัว เญย เฒี้ยว ทินฮู่ง.

เหยียด ฒู้ง หัด ม์า เหธา ฌัง หล่าง เป๋น เฒี้ยว เญย.

บง ฒั่ง เกว่ย เหฌี่ย เหธา ต้ม ค๊อย........ ล่ม ฑ่อย.......

เธง บัว เญย...... เฒี้ยว ทินฮู่ง........

เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง เธง ทินฮู่ง ฮนอย เจี๋ย ฮนอย.

เยีย เหยียด ลิ์ว อ๋อย ฮนั้ม เฒี้ยว

หฒะเก้ง ไม้ ก๊อย เหยี่ยน.

ไม้ ม่าย หาย หญู่ง เป๊ย ตุ๊ บัว......

เญย เหฌียว เฒี้ยว เยซู.