พระเจ้าประทาน

พระเจ้าประทานพระเยซู  พระบุตร          

ทิน ฮู่ง เหธย นิ่น เญย ตอน เฒี้ยว เย ซู

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า       

เฒี้ยว ฮนั้ม ไห่ เยีย, กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย.

ทรงไถ่ตัวข้า  ด้วยสละพระชนม์

เฒี้ยว กั้น แล์ง ไต่ เหว่ย หฒัวะ เยีย เญย แหม่ง

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า            พระองค์ทรงอยู่

วั้ว นอม โฒ้ว-ขูง ปุน ธีง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.

 

 เพราะพระองค์ทรงอยู่   ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้     

เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย

เพราะพระองค์ทรงอยู่   ความกลัวหายไป

เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย

เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ)    พระองค์ทรงนำหน้า
เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย.

ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน

 

 

 

 

พระเจ้าประทาน

พระเจ้าประทานพระเยซู  พระบุตร          

ทิน ฮู่ง เหธย นิ่น เญย ตอน เฒี้ยว เย ซู

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า       

เฒี้ยว ฮนั้ม ไห่ เยีย, กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย.

ทรงไถ่ตัวข้า  ด้วยสละพระชนม์

เฒี้ยว กั้น แล์ง ไต่ เหว่ย หฒัวะ เยีย เญย แหม่ง

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า            พระองค์ทรงอยู่

วั้ว นอม โฒ้ว-ขูง ปุน ธีง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.

 

 เพราะพระองค์ทรงอยู่   ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้     

เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย

เพราะพระองค์ทรงอยู่   ความกลัวหายไป

เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย

เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ)    พระองค์ทรงนำหน้า
เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย.

ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน