1. อี้ หฒั่น น้าย บัว อ๋อย ต้าย กั๊บ เฮญี้ยว.

หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เต้า เก๋า เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย หฒะเฮมียน.

โท้ เหฌียว เฒี้ยว  ต้าย หฑาว ปุน เฮญี้ยว ธีง เหฑ่ง.

โท้ เถง กวั่ง เจี๋ย ต้าย เญย ฒุ์ย.

*** ลิ์ว ทินฮู่ง หฒะเก้ง หมวัง บัว เญย หว่า ไม้ กวั่ง.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย เญย เฮญี้ยว หฒะ เก้ง เยียม เหธา บัว เหยียด ลิ์ว.

ปุน บัว ฮิ้ว ทินฮู่ง ฮนั้ม ไห่ ลู่ง เดี้ย.

ปุน หม่าน เมี่ยน เญย เฉีย เหยียด ลิ์ว เธง เฒี้ยว.

  1. ก๊อง บัว เฮญี้ยว มุน ไม้ ม่าย ชะ เมา ไห่.

หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เต้า เก๋า เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย หฒะเฮมียน.

โท้ เหฌียว เฒี้ยว  ต้าย หฑาว ปุน เฮญี้ยว ธีง เหฑ่ง.

โท้ เถง กวั่ง เจี๋ย ต้าย เญย ฒุ์ย.

 

  1. อี้ หฒั่น น้าย บัว อ๋อย ต้าย กั๊บ เฮญี้ยว.

หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เต้า เก๋า เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย หฒะเฮมียน.

โท้ เหฌียว เฒี้ยว  ต้าย หฑาว ปุน เฮญี้ยว ธีง เหฑ่ง.

โท้ เถง กวั่ง เจี๋ย ต้าย เญย ฒุ์ย.

*** ลิ์ว ทินฮู่ง หฒะเก้ง หมวัง บัว เญย หว่า ไม้ กวั่ง.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย เญย เฮญี้ยว หฒะ เก้ง เยียม เหธา บัว เหยียด ลิ์ว.

ปุน บัว ฮิ้ว ทินฮู่ง ฮนั้ม ไห่ ลู่ง เดี้ย.

ปุน หม่าน เมี่ยน เญย เฉีย เหยียด ลิ์ว เธง เฒี้ยว.

  1. ก๊อง บัว เฮญี้ยว มุน ไม้ ม่าย ชะ เมา ไห่.

หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เต้า เก๋า เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย หฒะเฮมียน.

โท้ เหฌียว เฒี้ยว  ต้าย หฑาว ปุน เฮญี้ยว ธีง เหฑ่ง.

โท้ เถง กวั่ง เจี๋ย ต้าย เญย ฒุ์ย.