เยีย โท้ ธ้วด เฉีย. เธง เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว.

ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม

 

เยีย อ๋อย ซูง ปั๋ว เหว่ย เยีย อ๋อย กัน เจี๊ยน เฒี้ยว.

ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม

 

ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว ม่าย ฮนั้ม เหฌียว เฒี้ยว ดุ เต้า.

เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์

 

ปุน เยีย เต๋า เก๋า. เหธา ปุน เยีย ป๋าว ฑูง เธง.

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

 

ป๋าว ก๊อง ฮา.... เล-ลู-ยา. ฮา.... เล-ลู-ยา. เธง เหฌียว เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญยกย่องพระนาม

เยีย โท้ ธ้วด เฉีย. เธง เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว.

 

 

ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม

เยีย อ๋อย ซูง ปั๋ว เหว่ย เยีย อ๋อย กัน เจี๊ยน เฒี้ยว.

ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม

ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว ม่าย ฮนั้ม เหฌียว เฒี้ยว ดุ เต้า.

เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์

ปุน เยีย เต๋า เก๋า. เหธา ปุน เยีย ป๋าว ฑูง เธง.

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

ป๋าว ก๊อง ฮา.... เล-ลู-ยา. ฮา.... เล-ลู-ยา. เธง เหฌียว เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญยกย่องพระนาม

 

 

ข้ายกเสียงขึ้น
I lift my voice,
ด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม
In song unto Thy name.
ข้ายกมือขึ้น
I lift my hands,
ด้วยใจต้องการเดินตาม
you're every day the same

เติมข้าให้เต็ม
Come fill me now,
ด้วยความรักของพระองค์
Lord Jesus, let it be
เพื่อให้ปากข้า
Let now my lips

ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
Speak new found praise to Thee

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
Singing hallelujah, hallelujah
สรรเสริญยกย่องพระนาม
Praise and worship to thy name
ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
Singing hallelujah, hallelujah
สรรเสริญยกย่องพระนาม
Praise and worship to thy name