G                                      C    G                                        C    D    G

ต้อ เหฒีย เหว่ย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า    ต้อ เหฒีย เหว่ย จ๊าว เยีย เญย ฒุ์ย,

                                                  D            Em                 D               C

  เถง เยีย ดาม เหฑ่ง ฒุ์ย เหธา ไญ้ ,   เฒี้ยว ต้าย เหว่ย ฮนั้ม,  

                                                  Am7        G           D

หย่า ปุน โฮล ไห่ เญย เอน.

          G                                  C      G                                          C    D    G

ต้อ เ หฒีย เหว่ย เฒี้ยว เญย ฮนั้ม.   ต้อ เหฒีย  เฒี้ยว เญย ป์ว หฒุ ตีง   

 

                                                      D             Em              D           C

หฑยาว เยีย เป๋น ธีง เหฑ่ง เญย เมี่ยน.    อี้ หฒั่น เยีย ฮิ้ว,

              Am7                      D

เม่ย ปู๋ง ฆอย กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย.

G                        D      Am7   G                  C

*จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.  เฒว์ย เจี๊ยน ฮู่ง เญย เหวย

  D                                  G           C     Am7                     D

อี้ หฒั่น เฒี้ยว  ด่ง เจี๊ยน ฮู่ง เญย นี้ง  เฒี้ยว ฮี่ง เจี๋ย เหธา กุ๊น เจี๊ยน,

G                        D         Am7   G             C                   D                             

ตุ๊ โป้ว ฝาว ฮลัง เจี๋ย,       เยซู เฒี้ยว เญย ตอน      เฒี้ยว เยียม ทิน ต้อง ต้าย  ตีง

G

เหฒียบ

                C     Dsus                 Am7GC                        Am7 G D

หฑั่ง จ๋า,    จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน,  จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.

D                         G

จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.