เยีย ฮนั้ม เม่ย เฒี้ยว (I love you Lord)

เยีย ฮนั้ม เม่ย เฒี้ยว   เยีย อ๋อย โท้ ปัวะ หฒั่ง  หล่ง สีง เฉีย

เธง เยีย เญย เฒี้ยว เย-ซู, ต้ง โหฒว ฮู่ง เตี๋ย เยีย

อ๋อย เธง ท่าย เฒี้ยว ต้ง เซี้ย กั้น แหม่ง  ไต่ เหว่ย เถง เยีย ตุ๊ โหฌว.

 

ข้ารักพระองค์ I Love You Lord

F Bb/ F C F F7

ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา

I Love You Lord And Lift My Voice

Bb F Gm7 F C7sus C

ด้วยเสียงสรรเสริญ พระเยซูของข้า

To Worship You, O My Soul, Rejoice

F Bb/F C F F7 Bb

มหาราชา ข้าสดุดี องค์ผู้พลีพระชนม์

Take Joy, My King In What You Hear May It Be A Sweet,

F Gm7 C7 F Bb/F

พระชนม์ชีพ เพื่อไถ่ข้า

Sweet Sound In Your Ear