เฒี้ยว เยีย โป้ว เม่ย บั๋ว ฝาว ฮลัง(Lord I lift your name on high)

เฒี้ยว เยีย โป้ว เม่ย บั๋ว ฝาว ฮลัง ,

เฒี้ยว เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง เหธง เม่ย เฒี้ยว.

เยีย อะเฮน้ย เม่ย เยียม เยีย แหม่ง ;

เยีย อะเฮน้ย เม่ย ต้าย โหฌว เยีย บัว.

เม่ย เยียยม ทิน ต้อง เหฌี่ย ป้าม เกน ปิ๋ว เม่ง เฒียน เจ๊า,

เยียม ป้าม เกน เถา เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เม่ย จ๊าว เยีย แฒะ

เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า มี่ง หฒัง เจี๊ยน   เยียม วั้ว โฒ้ว ฝาว เถา ลู่ง

เฒี้ยว เยีย โป้ว เม่ย บั๋ว ฝาว ฮลัง.

 

 

G       C                  D   C-D
โอ ข้ายกพระนามพระองค์
G       C                   D         C-D
โอ ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญ
G      C                D    C-D
พระเยซูทรงอยู่ภายใน
 G                         C           C-D
ข้ายินดีพระองค์ทรงช่วยให้รอด
G             C            D      C D      G
**ลงจากสวรรค์ถึงโลกา สำแดงหนทาง
          C             D      C   D     G
จากโลกา ถึงกางเขน ชำระความบาป
              C       D             Bm       Em
จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์
         D                     G
ข้ายกนามพระองค์ สูง สุด