โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว (change my heart oh God)

  1. โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย  

โท้ เฒี้ยว ก๊อย เญย เฮญี้ยว   ปุน เยีย ฒวั้ง เยซู 

ฑูง หฑั่ม

เฒี้ยว โหฒว นั้น เนีย หฒั่ง   เยีย เซ เป๋น เนีย

นั้น เยีย เหธา ทิ้ว เยีย  แหม่ง   เยีย ฮนั้ง น้าย เต๋า เก๋า

  1. โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว   เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย

โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว   เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย