แอ๋ง  หลาม มี่ง(ก้าวต่อไป)

เหยียด เสย แหม่ง,  ต้ง ทิน ฮู่ง ปุน ต้าย, บัว ไม้ ฮิ้ว ตุ๊

ก๊อง เหฒ่ง เฒี่ยง โห่ ด่ง หาย เล่า ไฟ   อี้ ฮนอย, เยีย เญย ซิน เหธา

 เฮญี้ยว,  อ๋อย โท้ ฝ่ง ห่อ ปุน เฒี้ยว เยซู.    ดาม เหฒียบ-

 หฒั่ง จ๋า, เก้ง ไม้ เหฒย ฮู่ง เหย, หฒะ เก้ง โฮล ไห่ เญย กง, ต้ง ทิ่น ฮู่ง พ้าย

 ต้าย ปุน  บัว ฌัง ฮนอย, ไม้ กุ๊น จอม ไฟ หนาม,  ไม้ กุ๊น ปวั้ง หาย

หญู่ง ทิ่น ฮู่ง เหธา เยีย เยียม, หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฝู สู, เหฑ่ง เยีย เญย ชะ เหว่ย เฒียน

 ฮนั้ม ต้อ เยีย หลาม เจี๊ยน มี่ง,  หละ คุ ต้ง เจี๋ย ต้าย,   หละ คุ เหฑ่ง ต้ง เฮญี้ยว มุน

 หูง เจี๊ยน มี่ง วั้ว ด่าง  หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฝู สู,   เอย  ตีเฒี้ยว เญย เอ๋ย, หล่ง เหฑ่ง

 เยีย เญย แหม่ง ฒุ่น เฒี้ยว เญย ฮนั้ม,   บัว อ๋อย ถิว มี่ง เถา ตี่ง ต้าย เญย

 ต๋อง, เหว่ย ตุ๊ ฒิ้บ บัว เญย ฒี่ง เหญย