เยีย ต้าย ปัวะ หฒั่ง เฒี้ยว (75)

ลู่ง  เดี๊ย เญย ฌัง, เม่ย เหฌี่ย เถา หฮมัวง เญย ป้าม เกน

คอย เยีย เญย มฒีง ปุน เยีย ปวัด เฒี้ยว เซ เหฑว่ย ไห่ เยีย เญย

เฮญี้ยว เก้ง ฮนั้ม เม่ย  เยีย ม่าย ลั่ม เขา เยียม เฒี้ยว ต้าย

เยีย อ๋อย ปัวะ หฒั่ง ป๋าย เธง เยีย อ๋อย เปียะ ต้าย เกว่ย เหฌี่ย เยีย อ๋อย ก๊อง เม่ย

เซ เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว  บัว เหยียด ฒู้ง กับ ฒุ้น เหฑว่ย ไห่ เหยียด ฒู้ง กับ ฒุ้น

จ๋าย ไห่ เหยียด ฒู้ง กับ ฒุ้น เก้ง ฮ์