ฮนั้ม หย่า แล์ง ฒี่ง โอ่

เยีย...เยีย โท้ แล์ง ฒี่ง ทิน ฮู่ง               อี้ ฮนอย เฟี้ย ตุ๊ ติ้ว ฑูง    

ปุน ทิน ฮู่ง เยีย เญย หฒั่ง เตี๋ย            ต้ง เฒี้ยว ดุ เต้า

ไฮ่ เหฌียว เถา บัว เหยียด หฒวัง        ฮนั้ม เมี่ยน ต้ง เสียน เถา นิ่น

ก๊าน ฮวิน เฮมียน ต้าย ล์อ เฒี้ยว          เยีย....เยีย เก้ง แล์ง ฒี่ง ทิน ฮู่ง

อี้ ฮนอย โท้ ป๋าว ติ้ว ฑูง                      เธง ทิน ฮู่ง เยีย เญย หฒั่ง เตี๋ย

เจี๋ย ต้าย วั้ว โต่ว                                   หฒุ โค้ว หลาย ไม้ หมวัง หว่า

หย่า แอ๋ง ไม้ ฮิ้ว เฒี้ยว นีอา                 เยีย หย่า หฒะ เก้ง เฑ่า โค้ว

**** เฒี้ยว เญย ฮนั้ม                          ธั้ม ไห่ ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน

ฮนั้ม บัว เหยียด หฒวัง เมี่ยน             บัว หฒุ เสียน หฒุ  เขา หลง นิ่น

ขะปั่ง ม่าย เฒี้ยว                                  นิ่น เหฌียว เถา บัว เหยียด หฒวัง

บัว หธีง ไม้ หฒุ เฑ่า ฮวาง                   บัว หย่า ม่าย เฌียน-โย่ว เฮญี้ยว นีอา (ตอง น้าย)

          เยีย.... ขะปั่ง ต้าย ฮิ้ว ตุ๊ เฒี้ยว   เยีย เญย เฮญี้ยว หธีง  เฌียน-โย่ว

ม่าย เฒี้ยว ต้าย เหฌียว เยีย นีอา         เยีย เก้ง แล์ง ฒี่ง

เฒี้ยว นิ่น เก้ง หลง ไฮ่ นีอา                 เยีย เก้ง อะเฮน้ย เกา นีอา

เยีย หลง เฮญี้ยว อ๊ะ ม่าย เฒี้ยว โหฒว กอน