หย่า  ม่าย เฒียน ฮนั้ม

                          C                              G

หย่า  ม่าย เฒียน ฮนั้ม เยียม ทิน ต้อง ต้าย

            F                   C

เป๊ย บง ค๊อย ฮลัง โด เจี๋ย

             F                 C/E                          Dm   G

เดาะ ไม้ เถา ฮลัว ไม้ หฒุ หย่า หมั่ง ปวัด เจี๊ยน

                   C                            G

เหว่ย ม่าย เม่ย นี  เหว่ย ม่าย เยีย โอ่

            F                               C

ก๊าน เจี๋ย ซิน     หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม 

             F                                  G                        C

ต้อ น้าย หญู่ง เก้ง เฒียน เฒียน ฮนั้ม โหฒว ธ้วด ต้าย   

                F                    G                       

*เยซู เญย ฮนั้ม เฑีย เจี๊ยน เยีย

           Em                       Am

ปุน เยีย ม่าย เซียง เฒี่ยง แหม่ง

                      F                  G                      C                

ฯฒฯ หฒะ เก้ง เหว่ย เมี่ยน  ม่าย เฒี้ยว เญย ฟุ

                   F                         G                       

เยซู เญย ฮนั้ม หฒัน เจี๊ยน เยีย

                Em                       Am

ปุน เยีย หฒั่น หฒั่น จอม เฮญี้ยว

                      Dm                  G                      C                

บัว ปิ๋ว เม่ง  เฒี้ยว เก้ง  ฮนั้ม ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ไห่  

 

 

yaac maaih zien hnamv yiem tin dorngh daaih

beiv mbong ค๊อย hlang ndo jiex

ndorqc maiv taux hluo maiv zuqc yaac mangc buatc jienv

weic maaih meih ni weic maaih yie oc

gaanv jiex sin longc hnyouv hnamv dorh naaiv nyungc gengh zien zien hnamv zoux cuotv daaih

*Yesu nyei hnamv nzie jienv yie bun yie maaih siang ziangh maengc ziouc zaqc gengh weic mienh maaih Ziouv nyei fuqv Yesu nyei hnamv zanx jienv yie bun yie zanc zanc jorm hnyouv mbuo biux mengh Ziouv gengh hnamv lungh ndiev mienh haic

 

 

【活出愛】 有一份愛從天而來,比山高,比海深。 測不透、摸不著、卻看得見。 因為有你,因為有我,甘心給,用心愛。 把心中這一份愛活出來。 耶穌的愛激勵我,敞開我的生命。 讓自己成為別人祝福。 耶穌的愛點燃我,心中熊熊愛火。 我們一起向世界活出愛。 我們一起向世界活出愛, 我們一起向世界活出愛。