เฒี่ยง แหม่ง เญย ววม, แป้ง ออน เญย ววม   เหลี่ยว เหลี่ยว เจี๊ยน เหฌี่ย เปียะ  เยีย  เฮญี้ยว

เฒี่ยง แหม่ง เญย ววม, แป้งออน เญย ววม เหลี่ยว เหลี่ยว เจี๊ยน เหฌี่ย เปียะ  เยีย เฮญี้ยว

เยีย อ๋อย ป๋าว ทิน ต้อง เญย ฑูง     ขูง อ๋อย ป๋าว  ทิน   ฮู่ง  เญย ฑูง

หฮมวัง ไห่ เจี๋ย เยีย มี่ง      โย่ว เฑ่า ววม เหมว่ย  ฒู้ง หฑิด เหฑ่ง  อะ เหลาะ

 

 

น้ำแห่งชีวิต  น้ำสันติสุข     ไหล ไหล ลง มา ใน ใจ ของ ข้า    

ข้าจะร้องเพลงแห่งสวรรค์  จะร้องเพลงสวรรค์เท่านั้น

 ท้องฟ้าอันมืดมน  ความโศกสรร น้ำตา มลาย หายไป