เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย  

10000 reason

หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า

 

  • เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย  เยีย เญย เฒี้ยว             ปัวะ หฒั่ง เม่ย ธีง เหฑ่ง บั๋ว

            จิตใจฉัน ขอสรรเสริญ             จิตวิญญาณ                 สรรเสริญ นาม..บ.....ริสุทธิ์

            Bless the Lord, O my soul,   O my soul,           Worship His holy name.

  • หล่ง สีง เฉีย ฒัวง ฒี่ง เม่ย เถา เหยียด ลิ์ว          ปัวะ หฒั่ง เม่ย ธีง เหฑ่ง บั๋ว

          เปล่งเสียงร้องด้วยสิ้นสุดใจ       จิตวิญญาณ           สรรเสริญ นามบริสุทธิ์

          Sing like never before,           O my soul.            I'll worship Your holy name.

Verse 1:

  • บะฮนอย ธ้วด ต้าย เฒี้ยว แอ๋ง ปุน เยีย ม่าย เฉีย เถา เฒี่ยง โห่ แอ๋ง ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว

          ดวงอาทิตย์ฉายแสงและลาลับไป                           นี่เป็นเวลาสรรเสริญอีกครา

          The sun comes up, it's a new day dawning;     It's time to sing Your song again.ไม้ กุ๊น หาย หญู่ง เจี๋ย ต้าย ไม้ กุ๊น หาย หญู่ง เยียม วั้ว ด่าง      

ทุกสิ่งพัดผ่านไปและทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา                      

Whatever may pass, and whatever lies before me,       

  • ปุน เยีย จอม เฮญี้ยว ป๋าว เจี๊ยน เธง เฒี้ยว เญย ฑูง

          และฉันจะสรรเสริญเมื่อยามเย็นเยือนมา

          Let me be singing when the evening comes.

Verse 2:

เฒี้ยว เญย ฮนั้ม เก้ง จั๊ง,  เฒี้ยว หย่า เก้ง เฮญี้ยว ด๊าว    เม่ย เญย บั๋ว ฮลัง เจี๋ย เหว่ย เม่ย เก้ง หลง

ความรักมั่นคง ไม่ทรงโกรธเร็วไว                            พระนามยิ่งใหญ่ พระทัยพระองค์งดงาม

You're rich in love, and You're slow to anger.        Your name is great, and Your heart is kind.

  • เหว่ย เม่ย โหฒว เญย หญู่ง หญู่ง เยีย หฒั่น หฒั่น เธง เม่ย

          ความดีของพระองค์จะทรงทำให้ฉันร้องเพลง

          For all Your goodness, I will keep on singing;

[to Chorus]

  • เหฒียบ ธิน หญู่ง ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย

          หนึ่งหมื่นเหตุผล ใจฉันเองได้สัมผัส

          Ten thousand reasons for my heart to find.

  • แอ๋ง เถา วั้ว ฮนอย เยีย เญย ชะ เฮย เจี๊ยน เหฌี่ย             

ลิ์ว เถา เฒี่ยง โห่ เยีย ตุ๊ มี่ง ปวั้ง เฒี้ยว

เยีย เญย เฮญี้ยว หธ่อ ป๋าว เจี๊ยน เธง เม่ย เญย ฑูง          

  • เหฒียบ ธิน เหฮญียง, ลิ์ว แอ๋ง เถา หม่าน โกว่ หม่าน ต่อย