มาลียา                                                             Chorus

      1.มาลียา ฮิด มา ล่าน กู้ ญัว,                                       โอ้ เฒี้ยว เญย เอน จ๋าย เจี๋ย เญย ฮู่ง เอน,

ยูง เฒี้ยว กี ตู่ ธ้วด เสย ต้าย เป๋น ป้าม เมี่ยน                 น้าย หญู่ง เอน ฒี่ง ป้าม เกน ไม้ ม่าย ฮนั้ง หน่าย

กวั่ง เจี๊ยน ฌัง หล่าง เหฌี่ย ต๋าย โต้ หน่าน,                        กั้น เญย แหม่ง หย่า ไม้ ค่อ ฟี,

เหว่ย หลาย ป้าม เกน ฒุย ปวั้ง เหฑ่ง                                 กวั่ง เจี๊ยน วั้ว ทิน ต้อง เหฌี่ย ต้าย เหฌียว

        2.เบด-เล-เฮม มู้ง เญย สีง กู้ งวา                                        3.หฒัวง กี ตู่ เมี่ยน เก้ง ออน เหลาะ ไห่,

เยียม ทิน ต้อง ต้าย ปุน ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว             บัว หธีง ล่ม ฑ่อย เหฒีย ปูง ต้าย จวั่ง ป๋าว ฑูง

มป่า ป้าม เมี่ยน หธ่อ ไม้ ฒิบ นิ่น,                                     เธง บัว เญย เฒี้ยว ปุน นิ่น ฌัง หล่าง,

แอ๋ง เฒาะ นิ่น ตีง เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า                           เหว่ย หลาย อี้ ฮนอย เหฌียว เฒี้ยว ธ้วด เสย