ปี๋ง เจี๊ยน เยีย

(ซ่อนข้าไว้)

Still - Hillsong 

 

1.ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์

1.ปี๋ง เจี๊ยน เยีย เยียม เม่ย เญย ด๊าด-เดี๊ย

 ปกคลุมข้า       ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่

 หล่ง เม่ย เญย ปัว เฮ้น เว่ย เจี๊ยน เยีย โอ่

 **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม

 **ต้ม ววม-หล่าง เจี์ย ต้าย แอ๋ง ป์อง ต้ม หฑยาว

 ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์

 เยีย เหธา เม่ย ไฮ่ ได๋ เก้า ฮลัง ต้ม หฑยาว

เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด

 เฒี้ยว หฒั่ง เตี๋ย โหฒว ฮู่ง กุ๊น เหฑ่ง หญู่ง-หญู่ง

 2.ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า

 เหฑียะ ฑีง เญย เหญี่ยม เม่ย โหฒว ทิน-ฮู่ง

 วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู

 เฒาะ เยีย เญย เฮญี้ยว หฒัง เจี๊ยน กี-ตู่

 โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ

 เหฑียะ ฑีง เญย เฮญี้ยว ฮิ้ว ตุ๊ เหฌียว เฒี้ยว เญย ชะ