G Em G G7 A7 D7 G Em G A7 Em A7 D
1. เยีย หฒั่ง นั่ง ต้าย เญย เหฌียว เฒี้ยว, อี้ หฒั่น นิ่น เยียม ป้าม เกน. เยีย ฮิ้ว นิ่น เฒียนๆ เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ เหฑีย เมี่ยน ก๊อง หาย หญู่ง. เยีย บัว ตุ๊ นิ่น เญย เอน เหธย, หมวัง ไฮ์ นิ่น ก๊อง เญย หว่า. เยีย อ๋อย นิ่น เถง เยีย วั้ว หฒั่น, นิ่น นิด ฟัด เยีย.


G C G D G A7 D G C B7 E7 A7 G D G
chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


G Em G G7 A7 D7 G Em G A7 Em A7 D
2. เยีย หฒั่ง นั่ง ต้าย เญย เหฌียว เฒี้ยว, นิ่น พ้าย เยีย เยียม ป้าม เกน. กัน นิ่น เหฒียบ ฒัวะ เญย เฒี่ยง เจี๊ยน, ปุน เมี่ยน ปวัด นิ่น เญย ฌัง. เยีย ตุ๊ นิ่น เญย ต้ม เอน เหธย, ไฮ่ ฒุ่น นิ่น คู้ โต์-เล์ย. เย^ซู ตี๊ หม่าน เมี่ยน ไต่ มี่ง, นั่ง ต้าย เฒี่ยง เจี๊ยน.


G C G D G A7 D G C B7 E7 A7 G D G
chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


G Em G G7 A7 D7 G Em G A7 Em A7 D
3. หาย เต้า เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู, เหฌี่ย ชะ ป๋าว ฑูง เธง นิ่น. เหยียด ลิ์ว ก๊อง อา^เล^ลู^ยา, เธง ฒุ์ย-เมี่ยน เญย เหฌียว เฒี้ยว. หาย เต้า ล์อ ปวัด เฒี้ยว เย^ซู, ฯฒฯ เยียม หฮมวัง ธ้วด เปียะ ฌัง, ตุ๊ เย^ซู หฑาว นิ่น ฒุ์ย-หนิบ, ปุน นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน.


G C G D G A7 D G C B7 E7 A7 G D G
chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


THAI ภาษา ไทย

 

ผู้เป็น1. ข้าฯปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่ ข้าฯรู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ เมื่อข้าฯมีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้


chorus: ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า ทรงเดิน และตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์ ท่านถามว่า ข้าฯรู้ได้อย่างไรข้าฯรู้ เพราะอยู่ในใจ


2. แลไปในโลกล้อมรอบข้าฯ พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่ แม้ข้าฯจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าฯไม่ยอมท้อถอย ข้าฯรู้พระองค์ทรงนำหน้าตามทางชีวาน้อยใหญ่ พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย


chorus: ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า ทรงเดิน และตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์ ท่านถามว่า ข้าฯรู้ได้อย่างไรข้าฯรู้ เพราะอยู่ในใจ


3. ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ สรรเสริญว่า ฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่ ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่


chorus: ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า ทรงเดิน และตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์ ท่านถามว่า ข้าฯรู้ได้อย่างไรข้าฯรู้ เพราะอยู่ในใจ


ENGLISH ภาษา อังกฤษ

 

He Lives1. I serve a risen Savior, He's in the world today; I know that He is living, whatever men may say; I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer And just the time I need Him He's always near.


chorus: He lives, He lives, Christ Jesus lives today! He walks with me and talks with mealong life's narrow way. He lives, He lives, salvation to impart! You ask me how I know He lives? He lives within my heart.


2. In all the world around me I see His loving care, And though my heart grows weary, I never will despair I know that He is leading, Through all the stormy blast; The day of His appearing will come at last.


chorus: He lives, He lives, Christ Jesus lives today! He walks with me and talks with mealong life's narrow way. He lives, He lives, salvation to impart! You ask me how I know He lives? He lives within my heart.


3. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing, Eternal Hallelujahs to Jesus Christ the King! The hope of all who seek Him, the help of all who find, None other is so loving, so good and kind.


chorus: He lives, He lives, Christ Jesus lives today! He walks with me and talks with mealong life's narrow way. He lives, He lives, salvation to impart! You ask me how I know He lives? He lives within my heart.


MIEN NEW ROMAN ภาษา เมี่ยนอักษรโรมัน

 

Yie Zaangc Naangh Daaih Nyei Njouv Ziouv1. Yie zaangc nangh daaih nyei Ziouv Ziouv, ih zanc Ninh yiem baamh gen, Yie hiuv Ninh zien-zien ziangh jienv, maiv nziex mienh gorngv haaix nyungc. Yie mbuo duqv Ninh nyei en ceix, muangx haiz Ninh gorngv nyei waac. Yie oix Ninh tengx yie, wuov zanc Ninh nitv fatv yie.


chorus: Ziangh jienv, ziangh jienv, Ih zanc Yesu ziangh jienv, Dorh yie yangh jauv, caux yie gorngv waac, zanc-zanc caux yie dongh yiem. Ziangh jienv, ziangh jienv, oix bun maanc mienh duqv njoux. Yie hnangv haaix nor hiuv Ninh ziangh jienv? Ninh yiem yie hnyouv ziangh jienv.


2. Yie zangc nangh daaih nyei Njouz Ziouv, Ninh paaiv yie yiem baamh gen. Gan Ninh zieqc zuoqv nyei ziangh jienv, bun mienh buatc Ninh nyei njang. Yie duqv Ninh nyei domh en ceix, haih zunh Ninh kuv doz-leiz. Yesu div maanc mienh daic mingh nangh daaih ziangh jienv.


chorus: Ziangh jienv, ziangh jienv, Ih zanc Yesu ziangh jienv, Dorh yie yangh jauv, caux yie gorngv waac, zanc-zanc caux yie dongh yiem. Ziangh jienv, ziangh jienv, oix bun maanc mienh duqv njoux. Yie hnangv haaix nor hiuv Ninh ziangh jienv? Ninh yiem yie hnyouv ziangh jienv.


3. Haaix dauh sienx kaux Ziouv Yesu, njiec qaqv baaux nzung ceng Ninh. Yietc liuz gorngv aa^le^lu^yaa, ceng zuiz mienh nyei Njoux Ziouv. Haaix dauh lorz buatc Ziouv Yesu, ziouc yiem hmuangx cuotv bieqc njang. Duqv Yesu nzaaux ninh zuiz-nipv bun ninh ziangh jienv.


chorus: Ziangh jienv, ziangh jienv, Ih zanc Yesu ziangh jienv, Dorh yie yangh jauv, caux yie gorngv waac, zanc-zanc caux yie dongh yiem. Ziangh jienv, ziangh jienv, oix bun maanc mienh duqv njoux. Yie hnangv haaix nor hiuv Ninh ziangh jienv? Ninh yiem yie hnyouv ziangh jienv.


THAI IU MIEN ภาษา เมี่ยน อักษรไทย

 

เยีย หฒั่ง นั่ง ต้าย เญย เหฌียว เฒี้ยว1. เยีย หฒั่ง นั่ง ต้าย เญย เหฌียว เฒี้ยว, อี้ หฒั่น นิ่น เยียม ป้าม เกน. เยีย ฮิ้ว นิ่น เฒียนๆ เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ เหฑีย เมี่ยน ก๊อง หาย หญู่ง. เยีย บัว ตุ๊ นิ่น เญย เอน เหธย, หมวัง ไฮ์ นิ่น ก๊อง เญย หว่า. เยีย อ๋อย นิ่น เถง เยีย วั้ว หฒั่น, นิ่น นิด ฟัด เยีย.


chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


2. เยีย หฒั่ง นั่ง ต้าย เญย เหฌียว เฒี้ยว, นิ่น พ้าย เยีย เยียม ป้าม เกน. กัน นิ่น เหฒียบ ฒัวะ เญย เฒี่ยง เจี๊ยน, ปุน เมี่ยน ปวัด นิ่น เญย ฌัง. เยีย ตุ๊ นิ่น เญย ต้ม เอน เหธย, ไฮ่ ฒุ่น นิ่น คู้ โต์-เล์ย. เย^ซู ตี๊ หม่าน เมี่ยน ไต่ มี่ง, นั่ง ต้าย เฒี่ยง เจี๊ยน.


chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


3. หาย เต้า เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู, เหฌี่ย ชะ ป๋าว ฑูง เธง นิ่น. เหยียด ลิ์ว ก๊อง อา^เล^ลู^ยา, เธง ฒุ์ย-เมี่ยน เญย เหฌียว เฒี้ยว. หาย เต้า ล์อ ปวัด เฒี้ยว เย^ซู, ฯฒฯ เยียม หฮมวัง ธ้วด เปียะ ฌัง, ตุ๊ เย^ซู หฑาว นิ่น ฒุ์ย-หนิบ, ปุน นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน.


chorus: เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อี้ หฒั่น เย^ซู เฒี่ยง เจี๊ยน. เยี์ยน เยีย ยั่ง เจ๊า, เหธา เยีย ก๊อง หว่า, หฒั่นๆ เหธา เยีย ต้ง เยียม. เฒี่ยง เจี๊ยน, เฒี่ยง เจี๊ยน, อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว. เยีย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว นิ่น เฒี่ยง เจี๊ยน? นิ่น เยียม เยีย เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.