C C G G G C C C F C G C
ทิน-ฮู่ง ต้ง โก๋ว เยีย วั้ว เต้า เฒี้ยว, เฒี้ยว เญย เอน ไม้ ไฮ่ ตี๋ง ล่าย. เยีย ไม้ กะน่าน เฉียม หฒุ หาย หญู่ง, เหว่ย หฒุ เฒี้ยว อ๋อย โก๋ว หลง เยีย.


C C G G G C C C F C G C
เหฌียว เฒี้ยว อ๋อย ต้อ เยีย มี่ง เปว๋ย เหฌี่ย, เยียม ม่าย เมี้ย เญี์ยม ไห่ เญย ต๋อง, เยีย เญย ลี่ง ว่วน ฮนั้ง เยียม โด๊ะ-เฮลน, เฒี้ยว เบ่น เหฒียง ล่าง หฒิ ปุน เยีย.


C C G G G C C C F C G C
เหฌียว เฒี้ยว เถง เยีย เญย ว่วน ฟี้ง ต้าย. หาย หฒั่น เยีย ไม้ อ๋อย หมวัง หว่า, เฒี้ยว เคน เยีย ยั่ง หอบ นิ่น เญย เจ๊า, เก้ง หอบ ท่าย เฒี้ยว เญย เม่ง โห่.


C C G G G C C C F C G C
หาย หฒั่น เจี๋ย เถา ไต่ วั้ว นอม ฮ์อง, ไม้ กั้ม เหฑีย, ทิน-ฮู่ง เหธา เยียม. ปย๊า- บย่า, ด้าง เงา ออน เยีย เญย เฮญี้ยว, เหฌียว เยีย, ค้อ-เลี่ยน, เฑีย เจี๊ยน เยีย.


C C G G G C C C F C G C
เหฌียว เฒี้ยว เถง เบ่น หญั่น ฮบ ไล-หฮนาง, เยียม เจี๊ยน วิน-วั้ง เญย หฑะเฮมียน. เฒี้ยว หล่ง โย่ว เฮยี้ยด เจี๊ยน เยีย มฆ้อง, เฒี้ยว เญย เอน หย่า ปวั๊ง เหฑ่ง เยี้ยน.


C C G G G C C C F C G C
เหยียด ลิ์ว โหฒว หลง ฮนั้ม เมี่ยน เญย เฒี้ยว, เหยียด ลิ์ว อ๋อย เฑีย เจี๊ยน เยีย มี่ง. หฒะเก้ง เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย สีง ติ่น, เหธา เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เหยียด ลิ์ว เยียม.


THAI ภาษา ไทย
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย ข้าฯไม่ขัดสนลำบากมากนัก เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้


พระองค์ทรงทำให้ข้าฯนอนลง ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี ทรงนำวิญญาณข้าฯไปริมธาร ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี


พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าฯ เมื่อข้าฯขัดขืนพระบัญชา พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า


เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย ไม่กลัว พระเจ้าทรงอยู่ด้วย คทาและธารพระกรปลอบโยน พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย


พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าฯ ต่อหน้าต่อตาของศัตรู ทรงเจิมศีรษะข้าฯด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าฯก็ล้นอยู่


แท้จริงความดีความรักมั่นคง จะติดตามข้าฯตลอดไป และข้าฯจะอยู่ในพระนิเวศน์ พระเจ้าของข้าฯเสมอไป...


ENGLISH ภาษา อังกฤษ
The King of love my Shepherd is, Whose goodness faileth never, I nothing lack if I am His And He is mine forever


Where streams of living water flow My ransomed soul He leadeth, And where the verdant pastures grow, With food celestial feedeth.


Perverse and foolish oft I strayed, But yet in love He sought me, And on His shoulder gently laid , And home, rejoicing, brought me.


In death’s dark vale I fear no ill With Thee, dear Lord, beside me; Thy rod and staff my comfort still, Thy cross before to guide me.


Thou spread’st a table in my sight; Thy unction grace bestoweth; And O what transport of delight From Thy pure chalice floweth!


And so through all the length of days Thy goodness faileth never; Good Shepherd, may I sing Thy praise Within Thy house forever.


IU MIEN ภาษา เมี่ยน IU MIENH
ทิน-ฮู่ง ต้ง โก๋ว เยีย วั้ว เต้า เฒี้ยว, เฒี้ยว เญย เอน ไม้ ไฮ่ ตี๋ง ล่าย. เยีย ไม้ กะน่าน เฉียม หฒุ หาย หญู่ง, เหว่ย หฒุ เฒี้ยว อ๋อย โก๋ว หลง เยีย.


เหฌียว เฒี้ยว อ๋อย ต้อ เยีย มี่ง เปว๋ย เหฌี่ย, เยียม ม่าย เมี้ย เญี์ยม ไห่ เญย ต๋อง, เยีย เญย ลี่ง ว่วน ฮนั้ง เยียม โด๊ะ-เฮลน, เฒี้ยว เบ่น เหฒียง ล่าง หฒิ ปุน เยีย.


เหฌียว เฒี้ยว เถง เยีย เญย ว่วน ฟี้ง ต้าย. หาย หฒั่น เยีย ไม้ อ๋อย หมวัง หว่า, เฒี้ยว เคน เยีย ยั่ง หอบ นิ่น เญย เจ๊า, เก้ง หอบ ท่าย เฒี้ยว เญย เม่ง โห่.


หาย หฒั่น เจี๋ย เถา ไต่ วั้ว นอม ฮ์อง, ไม้ กั้ม เหฑีย, ทิน-ฮู่ง เหธา เยียม. ปย๊า- บย่า, ด้าง เงา ออน เยีย เญย เฮญี้ยว, เหฌียว เยีย, ค้อ-เลี่ยน, เฑีย เจี๊ยน เยีย.


เหฌียว เฒี้ยว เถง เบ่น หญั่น ฮบ ไล-หฮนาง, เยียม เจี๊ยน วิน-วั้ง เญย หฑะเฮมียน. เฒี้ยว หล่ง โย่ว เฮยี้ยด เจี๊ยน เยีย มฆ้อง, เฒี้ยว เญย เอน หย่า ปวั๊ง เหฑ่ง เยี้ยน.


เหยียด ลิ์ว โหฒว หลง ฮนั้ม เมี่ยน เญย เฒี้ยว, เหยียด ลิ์ว อ๋อย เฑีย เจี๊ยน เยีย มี่ง. หฒะเก้ง เยียม เจี๊ยน เฒี้ยว เญย สีง ติ่น, เหธา เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เหยียด ลิ์ว เยียม.