D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
เยีย เญย แหม่ง เยีย ฝูง ปุน เม่ย โท้ เม่ย หฑาว เยีย ธีง-เหฑ่ง ต้าย. เยีย ฮนอยๆ อ๋อย ล์อ เฒี่ยง โห่, ตอ- เหฒี่ย, เธง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว. ตอ- เหฒี่ย, เธง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว.


D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
โท้ เฒี้ยว, เม่ย กุ๊น เยีย เญย ปั์ว, หฒั่นๆ ขูง โหฒว หลง ปุน เมี่ยน. โท้ เม่ย กุ๊น เหฑ่ง เยีย เญย เหฒา, *ต้อ เยีย ยั่ง เหฒียง เม่ย เญย เจ๊า. (X 2)


D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
อ๋อย หล่ง เฉีย เหยียด เสย ป๋าว ฑูง, เธง เฒี้ยว เย^ซู เยีย เญย ฮู่ง. กุ๊น เยีย เญย ฑุ่ย แป๋ง หัด เจี๊ยน, *หฒั่นๆ ฒุ่น เม่ย เญย คู้ เฝียน. (X 2)


D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
เยีย เญย ญ่าน เหธา เยีย เญย เจียม, เหยียด ฒู้ง ฝ่ง ห่อ ปุน เม่ย กั้น. เยีย เญย ธง-เม่ง ฮิ้ว หาย หญู่ง, *เฒาะ ปุน เม่ย, เซว่ย เม่ย กั้น หล่ง. (X 2)


D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
โท้ เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน เยีย เญย เอ๋ย, เยียม น้าย มี่ง ไม้ ฝุน กั้น เญย. เยีย เญย เฮญี้ยว เยีย โท้ เม่ย เยียม, *โหฒว เม่ย ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ติ่น. (X 2)


D G D Bm7 G Asus D D Asus G D G Asus A D G Asus D
เยีย เฮญี้ยว ฮนั้ม ไห่ เญย หญู่งๆ, เหยียด ฒู้ง เยีย ต้อ ต้าย ปุน เม่ย. ฝุน เยีย กั้น โหฒว เม่ย เญย โปว, *โท้ เม่ย ฒิบ เยีย, โหฒว เยีย เฒี้ยว. (X 2)


THAI ภาษา ไทย
ชีวิตข้าขอมอบถวาย สุดแต่พระเจ้าทรงนำไป วันเวลาที่ข้ามีอยู่ ข้ามอบไว้กับพระเยซู ข้ามอบไว้กับพระเยซู


เท้าของข้าพระองค์ทรงสร้าง ขอเดินตามที่ทรงชี้ทาง มือของข้าขอมอบไว้ให้ พระเจ้าโปรดใช้ตามพระทัย พระเจ้าโปรดใช้ตามพระทัย


ให้ปากข้ารับพระดำรัส กล้าประกาศเรื่องความรอดบาป ขอมอบเสียงร้องโมทนา แด่พระองค์ผู้เป็นราชา แด่พระองค์ผู้เป็นราชา


ความรู้ความชำนาญสามารถ ไม่ใช่ของเราแท้เด็ดขาด เงินและทอง สิ่งของที่มี ขอถวายด้วยความยินดี ขอถวายด้วยความยินดี


น้ำใจข้าขอมอบถวาย ข้าอยากตามแต่น้ำพระทัย ข้าถวายจิตวิญญาณกาย ขอมอบไว้จนชีพวางวาย ขอมอบไว้จนชีพวางวาย...


...


ENGLISH ภาษา อังกฤษ
Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days; let them flow in endless praise, let them flow in endless praise.


Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee, swift and beautiful for thee.


Take my voice and let me sing always, only, for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee, filled with messages from thee.


Take my silver and my gold; not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose, every power as thou shalt choose.


Take my will and make it thine; it shall be no longer mine. Take my heart it is thine own; it shall be thy royal throne, it shall be thy royal throne.


Take my love; my Lord, I pour at thy feet its treasure store. Take myself, and I will be ever, only, all for thee, ever, only, all for thee.


IU MIEN ภาษา เมี่ยน IU MIENH
เยีย เญย แหม่ง เยีย ฝูง ปุน เม่ย โท้ เม่ย หฑาว เยีย ธีง-เหฑ่ง ต้าย. เยีย ฮนอยๆ อ๋อย ล์อ เฒี่ยง โห่, ตอ- เหฒี่ย, เธง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว. ตอ- เหฒี่ย, เธง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว.


โท้ เฒี้ยว, เม่ย กุ๊น เยีย เญย ปั์ว, หฒั่นๆ ขูง โหฒว หลง ปุน เมี่ยน. โท้ เม่ย กุ๊น เหฑ่ง เยีย เญย เหฒา, *ต้อ เยีย ยั่ง เหฒียง เม่ย เญย เจ๊า. (X 2)


อ๋อย หล่ง เฉีย เหยียด เสย ป๋าว ฑูง, เธง เฒี้ยว เย^ซู เยีย เญย ฮู่ง. กุ๊น เยีย เญย ฑุ่ย แป๋ง หัด เจี๊ยน, *หฒั่นๆ ฒุ่น เม่ย เญย คู้ เฝียน. (X 2)


เยีย เญย ญ่าน เหธา เยีย เญย เจียม, เหยียด ฒู้ง ฝ่ง ห่อ ปุน เม่ย กั้น. เยีย เญย ธง-เม่ง ฮิ้ว หาย หญู่ง, *เฒาะ ปุน เม่ย, เซว่ย เม่ย กั้น หล่ง. (X 2)


โท้ เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน เยีย เญย เอ๋ย, เยียม น้าย มี่ง ไม้ ฝุน กั้น เญย. เยีย เญย เฮญี้ยว เยีย โท้ เม่ย เยียม, *โหฒว เม่ย ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ติ่น. (X 2)


เยีย เฮญี้ยว ฮนั้ม ไห่ เญย หญู่งๆ, เหยียด ฒู้ง เยีย ต้อ ต้าย ปุน เม่ย. ฝุน เยีย กั้น โหฒว เม่ย เญย โปว, *โท้ เม่ย ฒิบ เยีย, โหฒว เยีย เฒี้ยว. (X 2)