G Em G C D G G Em G C D G
เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย-หนิบ ฮนั้ง หาย นอ? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย เฮญี้ยว แป้ง ออน? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


G D C G Em G C D G
เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


G Em G C D G G Em G C D G
ฒุ์ย- เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ ตุ๊ เหฌียว? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย โหฒว คู้ เมี่ยน? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


G D C G Em G C D G
เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


G Em G C D G G Em G C D G
ฮนั้ง หาย นอ ไม้ ด๊อด เต่ย หญัวะ? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย ฝาว ทิน-ต้อง? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


G D C G Em G C D G
เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


G Em G C D G G Em G C D G
ฮนั้ง หาย นอ ฮี่ง เจี๋ย ซา^ตาน? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย ตุ๊ ฌัง-หล่าง? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


G D C G Em G C D G
เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


THAI ภาษา ไทย
มีอะไรล้างบาปข้าได้ มีแต่พระโลหิตพระเยซู มีอะไรช่วยพ้นบาปได้ มีแต่พระโลหิตพระเยซู


โลหิตพระคริสต์ประเสริฐ ซึ่งทำให้ใจขาวเลิศ ไม่มีอะไรเชื่อเถิด มีแต่พระโลหิตพระเยซู


มีสิ่งเดียวล้างบาปข้าได้ สิ่งนั้นคือโลหิตพระเยซู ขอพระองค์ทรงยกโทษให้ ยกโทษด้วยโลหิตพระเยซู


โลหิตพระคริสต์ประเสริฐ ซึ่งทำให้ใจขาวเลิศ ไม่มีอะไรเชื่อเถิด มีแต่พระโลหิตพระเยซู


ไม่มีทางอื่นล้างบาปได้ มีแต่พระโลหิตพระเยซู คุณความดีก็ช่วยไม่ได้ มีแต่พระโลหิตพระเยซู


โลหิตพระคริสต์ประเสริฐ ซึ่งทำให้ใจขาวเลิศ ไม่มีอะไรเชื่อเถิด มีแต่พระโลหิตพระเยซู


มีความหวังและสันติภาพ เนื่องจากพระโลหิตพระเยซู เป็นคนชอบธรรมไม่มีบาป ก็เพราะพระโลหิตพระเยซู


โลหิตพระคริสต์ประเสริฐ ซึ่งทำให้ใจขาวเลิศ ไม่มีอะไรเชื่อเถิด มีแต่พระโลหิตพระเยซู


ENGLISH ภาษา อังกฤษ
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.


O precious is the flow that makes me white as snow; no other fount I know; nothing but the blood of Jesus.


For my pardon this I see: nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea: nothing but the blood of Jesus.


O precious is the flow that makes me white as snow; no other fount I know; nothing but the blood of Jesus.


Nothing can for sin atone: nothing but the blood of Jesus. Naught of good that I have done: nothing but the blood of Jesus.


O precious is the flow that makes me white as snow; no other fount I know; nothing but the blood of Jesus.


This is all my hope and peace: nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness: nothing but the blood of Jesus.


O precious is the flow that makes me white as snow; no other fount I know; nothing but the blood of Jesus.


IU MIEN ภาษา เมี่ยน IU MIENH
เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย-หนิบ ฮนั้ง หาย นอ? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย เฮญี้ยว แป้ง ออน? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


ฒุ์ย- เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ ตุ๊ เหฌียว? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย โหฒว คู้ เมี่ยน? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


ฮนั้ง หาย นอ ไม้ ด๊อด เต่ย หญัวะ? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย ฝาว ทิน-ต้อง? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.


ฮนั้ง หาย นอ ฮี่ง เจี๋ย ซา^ตาน? อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม. หาย หญู่ง ปุน เยีย ตุ๊ ฌัง-หล่าง? ขูง ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เญย ปู๊-ฑย้าม.


เฒี้ยว เยียม เหฒียบ หฑั่ง เหลี่ยว ฑย้าม, หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. เหว่ย เยีย เขา นิ่น เญย ฑย้าม, เยีย เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ หฑาว ตุ๊ แปะ หล่าง.