D G D Bm Em A D G D A D
เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง, ฮนอยๆ กุ๊น เยีย เญย สี่. เยีย กั้น เญย แหม่ง เยีย ฝูง ปุน เม่ย, เธง ม่าย ฌัง-หล่าง เญย เฒี้ยว.


Em A D Em A D G F#m Em D A D
ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


D G D Bm Em A D G D A D
เยีย อ๋อย ธ้วด มี่ง หมั่ง เม่ย เญย โฒ้ว, เม่ย ปัว ฮนอย เปว๋ย เญย ต๋อง. เฑ่า ไห่ เญย ก๋อ-โย์ว ปย๊บ ลิ์ว เม่ย, ฟิน- เมี่ยน ฯฒฯ ต้าย หมั่ง โฒ้ว.


Em A D Em A D G F#m Em D A D
ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


D G D Bm Em A D G D A D
ฮนั้ง น้าย เต้า มา^ลี^ยา ต้อ นิ่น จ๋าย ไห่ เญย เดีย เถา โฒ้ว. เยีย อ๋อย ฝูง เยีย เญย เฮญี้ยว ปุน เม่ย, เหยียด ลิ์ว ปุน เม่ย โหฒว เฒี้ยว.


Em A D Em A D G F#m Em D A D
ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


D G D Bm Em A D G D A D
ปุน เยีย ฮนอยๆ ดาม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า กัน เจี๊ยน เม่ย, เยีย เญย เฒี้ยว. ปุน เยีย เญย โล์-เมี่ยน เฒียนๆ ไต่, ขูง เฒี้ยว เยียม เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


Em A D Em A D G F#m Em D A D
ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


THAI ภาษา ไทย
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม โปรดนำไปถึงกางเขน


อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน อย่าให้ข้าลืมความทรมาน อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน


ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา เมื่อบรรจุในอุโมงค์


อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน อย่าให้ข้าลืมความทรมาน อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน


อยากเหมือนมาเรียชาวมักดาลา ที่นำเครื่องหอมบูชา ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า โปรดนำไปถึงกางเขน


อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน อย่าให้ข้าลืมความทรมาน อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน


ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน ทุกวันจะแบกเดินตาม ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู เพราะพระองค์แบกแทนข้า


อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน อย่าให้ข้าลืมความทรมาน อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน


ENGLISH ภาษา อังกฤษ
King of my life I crown thee now -- Thine shall the glory be; Lest I forget thy thorn-crowned brow, Lead me to Calvary.


Lest I forget Gethsemane, Lest I forget thine agony, Lest I forget thy love for me, Lead me to Calvary.


Show me the tomb where thou wast laid, Tenderly mourned and wept; Angels in robes of light arrayed Guarded thee whilst thou slept.


Lest I forget Gethsemane, Lest I forget thine agony, Lest I forget thy love for me, Lead me to Calvary.


Let me like Mary, thru the gloom, Come with a gift to thee; Show to me now the empty tomb -- Lead me to Calvary.


Lest I forget Gethsemane, Lest I forget thine agony, Lest I forget thy love for me, Lead me to Calvary.


May I be willing, Lord, to bear Daily my cross for thee; Even thy cup of grief to share -- Thou hast borne all for me.


Lest I forget Gethsemane, Lest I forget thine agony, Lest I forget thy love for me, Lead me to Calvary.


IU MIEN ภาษา เมี่ยน IU MIENH
เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง, ฮนอยๆ กุ๊น เยีย เญย สี่. เยีย กั้น เญย แหม่ง เยีย ฝูง ปุน เม่ย, เธง ม่าย ฌัง-หล่าง เญย เฒี้ยว.


ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


เยีย อ๋อย ธ้วด มี่ง หมั่ง เม่ย เญย โฒ้ว, เม่ย ปัว ฮนอย เปว๋ย เญย ต๋อง. เฑ่า ไห่ เญย ก๋อ-โย์ว ปย๊บ ลิ์ว เม่ย, ฟิน- เมี่ยน ฯฒฯ ต้าย หมั่ง โฒ้ว.


ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


ฮนั้ง น้าย เต้า มา^ลี^ยา ต้อ นิ่น จ๋าย ไห่ เญย เดีย เถา โฒ้ว. เยีย อ๋อย ฝูง เยีย เญย เฮญี้ยว ปุน เม่ย, เหยียด ลิ์ว ปุน เม่ย โหฒว เฒี้ยว.


ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.


ปุน เยีย ฮนอยๆ ดาม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า กัน เจี๊ยน เม่ย, เยีย เญย เฒี้ยว. ปุน เยีย เญย โล์-เมี่ยน เฒียนๆ ไต่, ขูง เฒี้ยว เยียม เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่. หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว, เม่ย ฮนั้ง น้าย เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.