G G D D D G C C G G D D G
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมั่ง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง.


G G D D D G C C G G D D G
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมวัง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง.


G G D D D G C C G G D D G
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย ก๊อง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง.


G G D D D G C C G G D D G
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย โหฒว หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง.


G G D D D G C C G G D D G
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย มี่ง หาย เดา. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา.


IU MIEN
ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมั่ง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง.


ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมวัง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง.


ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย ก๊อง หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง.


ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย โหฒว หาย หญู่ง. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย ปั์ว โหฒว หาย หญู่ง.


ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา. ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย มี่ง หาย เดา. ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา.