D G D G D G D Em A7 D G D Em-A7 D D7 G D Em-A7 D
บัว อ๋อย เหธย แปะ ฝีง ต้าย เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, ปุน จิว-ปัง ปวั๊ง เหฑ่ง ทิน-ฮู่ง เญย ชะ. ปุน สีง ลี่ง เญย ต้ม ชะ ปวั๊ง เหฑ่ง ป้าม เกน. ปุน ทิน-ฮู่ง เญย เม่ง โห่ ตุ๊ ฌัง หล่าง. โท้ เฒี้ยว เหธย เยีย เสียน ว้วน หม่าน นิน. ล่ม ฑ่อย จวั่ง เยียม เฒี้ยว เย-ซู. เป๋น เฒี้ยว เญย ติ่น. หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่. ปุน ธีง เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง เยียม.


THAI
เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ เพื่อพระเกียรติ แห่งพระนามบริสุทธิ์ ขอทรงสร้างเราให้มั่นคงเถิด ให้เราร่วมอยู่ในพระบุตร เป็นพระวิหารอันสง่างาม ของพระวิญญาณบริสุทธิ์


IU MIEN
บัว อ๋อย เหธย แปะ ฝีง ต้าย เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, ปุน จิว-ปัง ปวั๊ง เหฑ่ง ทิน-ฮู่ง เญย ชะ. ปุน สีง ลี่ง เญย ต้ม ชะ ปวั๊ง เหฑ่ง ป้าม เกน. ปุน ทิน-ฮู่ง เญย เม่ง โห่ ตุ๊ ฌัง หล่าง. โท้ เฒี้ยว เหธย เยีย เสียน ว้วน หม่าน นิน. ล่ม ฑ่อย จวั่ง เยียม เฒี้ยว เย-ซู. เป๋น เฒี้ยว เญย ติ่น. หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่. ปุน ธีง เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง เยียม.