C C7 F Dm C Am Dm G C C7 F Dm C G7 C
เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง. โด หย่า จั๊ง, โด หย่า จั๊ง, เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง.


C C7 F Dm C Am Dm G C C7 F Dm C G7 C
เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง. โด หย่า จั๊ง, โด หย่า จั๊ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง.


THAI
ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ความรักของพระเยซูลึกและกว้าง


ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ความรักของพระเยซูลึกและกว้าง


ENGLISH
Deep and Wide Deep and Wide The Love of Jesus is Deep and Wide. Deep and Wide Deep and Wide The Love of Jesus is Deep and Wide.


Deep and wide, deep and wide, There’s a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, There’s a fountain flowing deep and wide.


IU MIEN
เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง. โด หย่า จั๊ง, โด หย่า จั๊ง, เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง.


เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง. โด หย่า จั๊ง, โด หย่า จั๊ง, เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย เอน เหธย โด หย่า จั๊ง.