C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
แป้ง ออน ฮนั้ง ติ้ว โด๊ะ เหลี่ยว เจี๊ยน ต้าย เยีย เญย เจ๊า. ปวั้ง โค้ว หน่าน ฮนั้ง ค้อย เญย ววม-หล่าง. เยีย ปวั้ง หาย หญู่ง สี่, เฒี้ยว หฌาว เยีย ฮนั้ง น้าย ก๊อง, "เยีย เญย เฮญี้ยว, เก้ง แป้ง ออน, เก้ง แป้ง ออน."


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
ไม้ กุ๊น ซา^ตาน ห่อย, ม่าย สี่ ธั้ม ต้าย เญ้า เยีย, ปุน ว้วน ไห่ เญย เอน ต้าย กุ๊น เยีย, เฒี้ยว กี^ตู่ ฮิ้ว ตุ๊ เยีย โหฒว ไม้ ธ้วด หาย หญู่ง, เฒี้ยว เหลี่ยว นิ่น กั้น เญย ฑย้าม เหว่ย เหฌียว เยีย.


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
เยีย เญย เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย ตุ๊ ตีง เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า. เฒี้ยว หฑาว เยีย เญย ฒุ์ย เหว่ย ค้อ-เลี่ยน. อี้ หฒั่น ฒุ์ย ดุ๊ด เหฑ่ง, เยีย ไม้ หฒุ เหญีย ฒุ์ย อ๊ะ. เธง เหฌียว เฒี้ยว, เยีย ลี่ง ว่วน เธง เหฌียว เฒี้ยว.


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
...


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
...


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


C F Dm G C Am D7 G C F D7 G C/E F G C
โท้ ปุน เม่ย โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย ฮนอย เถา เซี้ยบ, บ๋วน ฯฒฯ หฌุ่น ต๋าว ฆาง ฮนั้ง โซว-หฌุ่น, หฑัด ฯฒฯ แอ๋ง บุย หฑุ่น. เฒี้ยว กี^ตู่ แอ๋ง เหฌี่ย ต้าย, เถา วั้ว หฒั่น เยีย ลี่ง ว่วน, เก้ง เฌียน-โย่ว.


C G G C F G C (Dm7)
เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


THAI
เมื่อความสุขสำราญ ผ่านมาทางใจของข้า เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์สอนให้พูดว่า “วิญญาณข้าสุขสบาย สุขหรรษา”


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


ซาตานอาจราวี ความทุกข์อาจประดังมา แต่ข้าชื่นใจเพราะคำสัญญา พระคริสต์ทรงรู้แล้ว ข้าเป็นผู้สู้ไม่ไหว จึงประทานพระโลหิตเพื่อไถ่ข้า


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงรับไว้ด้วยเอ็นดู เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่คำนึงถึงอีกเลย ใจของข้าโมทนาพระเยซู


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


...


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


...


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


ขอโปรดเร่งเวลา เพื่อตาข้าจะได้เห็น เมื่อท้องฟ้าเปิดออกหมอกหายไป พระคริสต์เสด็จมา พร้อมด้วยเสียงแตรสนั่น ในคราวนั้นวิญญาณข้าสุขสบาย


สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า


ENGLISH
When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul.


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


Though Satan should buffet, though trials should come, Let this blest assurance control, That Christ hath regarded my helpless estate, And hath shed His own blood for my soul.


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


My sin—oh, the bliss of this glorious thought!— My sin, not in part but the whole, Is nailed to the cross, and I bear it no more, Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


For me, be it Christ, be it Christ hence to live: If Jordan above me shall roll, No pang shall be mine, for in death as in life Thou wilt whisper Thy peace to my soul.


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


But, Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait, The sky, not the grave, is our goal; Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord! Blessed hope, blessed rest of my soul!


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


And Lord, haste the day when the faith shall be sight, The clouds be rolled back as a scroll; The trump shall resound, and the Lord shall descend, Even so, it is well with my soul.


It is well with my soul, It is well, it is well with my soul.


IU MIEN
แป้ง ออน ฮนั้ง ติ้ว โด๊ะ เหลี่ยว เจี๊ยน ต้าย เยีย เญย เจ๊า. ปวั้ง โค้ว หน่าน ฮนั้ง ค้อย เญย ววม-หล่าง. เยีย ปวั้ง หาย หญู่ง สี่, เฒี้ยว หฌาว เยีย ฮนั้ง น้าย ก๊อง, "เยีย เญย เฮญี้ยว, เก้ง แป้ง ออน, เก้ง แป้ง ออน."


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


ไม้ กุ๊น ซา^ตาน ห่อย, ม่าย สี่ ธั้ม ต้าย เญ้า เยีย, ปุน ว้วน ไห่ เญย เอน ต้าย กุ๊น เยีย, เฒี้ยว กี^ตู่ ฮิ้ว ตุ๊ เยีย โหฒว ไม้ ธ้วด หาย หญู่ง, เฒี้ยว เหลี่ยว นิ่น กั้น เญย ฑย้าม เหว่ย เหฌียว เยีย.


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


เยีย เญย เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย ตุ๊ ตีง เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า. เฒี้ยว หฑาว เยีย เญย ฒุ์ย เหว่ย ค้อ-เลี่ยน. อี้ หฒั่น ฒุ์ย ดุ๊ด เหฑ่ง, เยีย ไม้ หฒุ เหญีย ฒุ์ย อ๊ะ. เธง เหฌียว เฒี้ยว, เยีย ลี่ง ว่วน เธง เหฌียว เฒี้ยว.


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


...


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


...


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.


โท้ ปุน เม่ย โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย ฮนอย เถา เซี้ยบ, บ๋วน ฯฒฯ หฌุ่น ต๋าว ฆาง ฮนั้ง โซว-หฌุ่น, หฑัด ฯฒฯ แอ๋ง บุย หฑุ่น. เฒี้ยว กี^ตู่ แอ๋ง เหฌี่ย ต้าย, เถา วั้ว หฒั่น เยีย ลี่ง ว่วน, เก้ง เฌียน-โย่ว.


เยีย เญย เฮญี้ยว, (เยีย เญย เฮญี้ยว) เก้ง แป้ง ออน, (เก้ง แป้ง ออน) เยีย เญย เฮญี้ยว เหว่ย เหฌียว เฒี้ยว เก้ง แป้ง ออน.