G C C D G
อา^เล^ลู, อา^เล^ลู, อา^เล^ลู, อา^เล^ลู^ยา, อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง. x2


G D D7 G
อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง, อา^เล^ลู^ยา, x3 อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง.


THAI
ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า (x2)


สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา x3 สรรเสริญพระเจ้า


ENGLISH
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah! Praise Ye the Lord! x2


Praise Ye the Lord, Hallelujah! x3 Praise Ye the Lord!


IU MIEN
อา^เล^ลู, อา^เล^ลู, อา^เล^ลู, อา^เล^ลู^ยา, อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง. x2


อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง, อา^เล^ลู^ยา, x3 อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง.