D F#m Bm Em A D Em G Em A A D F#m Bm Em A A D Em G Em A D
เฒี้ยว เย^ซู บั๋ว บัว อ๋อย หฒุ มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน, ปุน หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เฒียน ๆ เญย แหม่ง. ม่าย เมี่ยน ธั้ม หธ่อ เซ ไม้ แก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เฒี่ยง แหม่ง เญย เฝียน. ม่าย เต๋ย เมี่ยน หฒะเก้ง ไม้ ลั่ม เขา ต๋อง. บัว ล่ม ฑ่อย กั๊บ เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว ปุน บัว เญย เล์ย, ก๊าน เซี้ยบ เต๋ย, ปุน คู้ เฝียน ก๋อม ลู่ง เดี๊ย. เฒี้ยว หฒั่ง เตี๋ย ฮนอย ๆ ฒั้ว บัว กั๊บ เฮญี้ยว, กั๊บ เฟียม, กั๊บ เอ๋ย, ธ้วด มี่ง ฒุ่น เฒี้ยว เย^ซู เญย คู้ เฝียน.


G D G D Em A D F#m Em Bm Em A D
ม่าย เมี่ยน ธั้ม ๆ ไห่ ไม้ ไฮ์ เจี๋ย น้าย คู้ เฝียน, ม่าย เมี่ยน ธั้ม หธ่อ เยียม ซาตาน ปัว-เดี๊ย. วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฮนอย ๆ ฒั้ว บัว ต้อ เฒี่ยง แหม่ง เญย คู้ เฝียน, เถง หฒวัง เมี่ยน ปู๋ง ฆอย ต้าย ฒิบ เซียง-แหม่ง.


D F#m Bm Em A D Em G Em A A D F#m Bm Em A A D Em G Em A D
เสียน ลิ์ว เญย หฒวัง เมี่ยน อ๋อย หฒุ จวั่ง เฟียม, จวั่ง เอ๋ย, ล่ม ฑ่อย มี่ง ฒุ่น เหฌียว เอน เญย คู้ เฝียน, ฝ่ง ห่อ เฮญี้ยว เหธา บัว เญย ซิน, ฒิ่น ญ่าน เหว่ย เฒี้ยว เญย กง. กุ๊น ฮนั้ม หลง, อ๋อย หฒุ หมวัง เฒี้ยว เญย หว่า.ก๊าน เญีย ต้าย เจี๋ย ซิน, กั๊บ ชะ, ต้ง เฮญี้ยว, ฟู-สู. เฒี้ยว เย^ซู พ้าย บัว มี่ง นอม ๆ ต๋อง ฒุ่น คู้ เฝียน บั๋ว เมี่ยน เสียน เฒี้ยว ปุน เมี่ยน ล่ม ฑ่อย เฌียน-โย่ว, หฒวัง ก๋อ โหญ์ว จวั่ง เจี๊ยน เยียม เฒี้ยว กี^ตู่.


IU MIEN
เฒี้ยว เย^ซู บั๋ว บัว อ๋อย หฒุ มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน, ปุน หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เฒียน ๆ เญย แหม่ง. ม่าย เมี่ยน ธั้ม หธ่อ เซ ไม้ แก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เฒี่ยง แหม่ง เญย เฝียน. ม่าย เต๋ย เมี่ยน หฒะเก้ง ไม้ ลั่ม เขา ต๋อง. บัว ล่ม ฑ่อย กั๊บ เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว ปุน บัว เญย เล์ย, ก๊าน เซี้ยบ เต๋ย, ปุน คู้ เฝียน ก๋อม ลู่ง เดี๊ย. เฒี้ยว หฒั่ง เตี๋ย ฮนอย ๆ ฒั้ว บัว กั๊บ เฮญี้ยว, กั๊บ เฟียม, กั๊บ เอ๋ย, ธ้วด มี่ง ฒุ่น เฒี้ยว เย^ซู เญย คู้ เฝียน.


ม่าย เมี่ยน ธั้ม ๆ ไห่ ไม้ ไฮ์ เจี๋ย น้าย คู้ เฝียน, ม่าย เมี่ยน ธั้ม หธ่อ เยียม ซาตาน ปัว-เดี๊ย. วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฮนอย ๆ ฒั้ว บัว ต้อ เฒี่ยง แหม่ง เญย คู้ เฝียน, เถง หฒวัง เมี่ยน ปู๋ง ฆอย ต้าย ฒิบ เซียง-แหม่ง.


เสียน ลิ์ว เญย หฒวัง เมี่ยน อ๋อย หฒุ จวั่ง เฟียม, จวั่ง เอ๋ย, ล่ม ฑ่อย มี่ง ฒุ่น เหฌียว เอน เญย คู้ เฝียน, ฝ่ง ห่อ เฮญี้ยว เหธา บัว เญย ซิน, ฒิ่น ญ่าน เหว่ย เฒี้ยว เญย กง. กุ๊น ฮนั้ม หลง, อ๋อย หฒุ หมวัง เฒี้ยว เญย หว่า.ก๊าน เญีย ต้าย เจี๋ย ซิน, กั๊บ ชะ, ต้ง เฮญี้ยว, ฟู-สู. เฒี้ยว เย^ซู พ้าย บัว มี่ง นอม ๆ ต๋อง ฒุ่น คู้ เฝียน บั๋ว เมี่ยน เสียน เฒี้ยว ปุน เมี่ยน ล่ม ฑ่อย เฌียน-โย่ว, หฒวัง ก๋อ โหญ์ว จวั่ง เจี๊ยน เยียม เฒี้ยว กี^ตู่.