F Bb F C7 F Bb F C7 F Bb F
ทิน-ฮู่ง เหธย นิ่น เญย ตอน เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว ฮนั้ม ไห่ เยีย, กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย. เฒี้ยว กั้น แล์ง ไต่ เหว่ย หฒัวะ เยีย เญย แหม่ง. วั้ว นอม โฒ้ว-ขูง ปุน ธีง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


F Bb F C7 F Bb F C7 F C F
*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


F Bb F C7 F Bb F C7 F Bb F
เฮญี้ยว ออน-เหลาะ ไห่ ตุ๊ ฮล้อบ เซียง-กู้ง์วา, หย่า ไฮ์ นิ่น ปุน เญย เฒียน เฌียน-โย่ว. มป่า เก้า หลง เซ เยีย ตุ๊ ฮิ้ว ตี่ง น้าย เต้า กู้ง์วา ไฮ์ ปวั้ง ฌัง อนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


F Bb F C7 F Bb F C7 F C F
*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


F Bb F C7 F Bb F C7 F Bb F
แอ๋ง ม่าย ฮนอย เยีย เจี๋ย วั้ว หง่าน หฒิ โด๊ะ. เซ้ด เมว์ย เยีย ป์อง ฮี่ง มุน เญย ชะ, ตั๋ง เฉีย วั้ว หฒั่น เยีย ฯฒฯ ตุ๊ อี่ง เจี๋ย. เยีย ปวัด เฒี้ยว เญย ฌัง-หล่าง หย่า ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น โหฒว ฮู่ง.


F Bb F C7 F Bb F C7 F C F
*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


THAI
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่


เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ) พระองค์ทรงนำหน้า ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่


ชื่นใจที่ได้อุ้มทารกเกิดใหม่ ด้วยความภูมิใจและความยินดี แต่ยิ่งใหญ่กว่าคือความแน่วแน่ใจ ที่อาจเผชิญทุกสิ่งได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่


เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ) พระองค์ทรงนำหน้า ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่


และในวันหนึ่ง ข้าฯ จะเดินข้ามไป เพื่อได้ต่อสู้ ศัตรูสุดท้าย แต่เมื่อความตาย นำสู่ความมีชัย จะได้เห็นแสงแห่งราศี เพราะพระองค์ทรงอยู่


เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ) พระองค์ทรงนำหน้า ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่


ENGLISH
God sent His son, they called Him Jesus; He came to love, heal and forgive; He lived and died to buy my pardon, An empty grave is there to prove my Savior lives!


Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives!


How sweet to hold a newborn baby, And feel the pride and joy he gives; But greater still the calm assurance: This child can face uncertain days because He Lives!


Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives!


And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain; And then, as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He lives!


Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives!


IU MIEN
ทิน-ฮู่ง เหธย นิ่น เญย ตอน เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว ฮนั้ม ไห่ เยีย, กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย. เฒี้ยว กั้น แล์ง ไต่ เหว่ย หฒัวะ เยีย เญย แหม่ง. วั้ว นอม โฒ้ว-ขูง ปุน ธีง เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


เฮญี้ยว ออน-เหลาะ ไห่ ตุ๊ ฮล้อบ เซียง-กู้ง์วา, หย่า ไฮ์ นิ่น ปุน เญย เฒียน เฌียน-โย่ว. มป่า เก้า หลง เซ เยีย ตุ๊ ฮิ้ว ตี่ง น้าย เต้า กู้ง์วา ไฮ์ ปวั้ง ฌัง อนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.


แอ๋ง ม่าย ฮนอย เยีย เจี๋ย วั้ว หง่าน หฒิ โด๊ะ. เซ้ด เมว์ย เยีย ป์อง ฮี่ง มุน เญย ชะ, ตั๋ง เฉีย วั้ว หฒั่น เยีย ฯฒฯ ตุ๊ อี่ง เจี๋ย. เยีย ปวัด เฒี้ยว เญย ฌัง-หล่าง หย่า ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น โหฒว ฮู่ง.


*เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, เยีย ไม้ หฒุ เฑ่า ฌัง ฮนอย เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย. เหว่ย เยีย ตี่ง เฮญี้ยว, ตี่ง เฮญี้ยว, เฒี้ยว กุ๊น เจี๊ยน ฌัง ฮนอย, เยีย อ๋อย เตี๊ย เจี๊ยน, เยีย หย่า ตี่ง เฮญี้ยว เหว่ย เฒี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.