C F C Am7 G D G C F C Dm G C
กี^ตู่ โหฒว เหฌียว เฒี้ยว, ไม้ ตู๋ง บู้ง เบี๊ยน. น้าย เซ เฒี้ยว หลิ่ว เล์ย ปุน บัว เญย แป้ง ออน. ปุน เยีย ไฮ่ ตุ๊ โหฒว นิ่น เญย น่าม โญ์ว, หล่ง นิ่น เญย ฑย้าม หฑาว เหฑ่ง เยีย เญย เฮญี้ยว.


C F C F C G D G G7 C F C Dm G C
ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.


C F C Am7 G D G C F C Dm G C
เฒี้ยว แล์ง เจี๊ยน อ๋อย เหธย ฟุ ต้าย ปุน เยีย. นิ่น อ๋อย ปุน เยีย ฮนอยๆ แป้ง ออน เฌียน-โย่ว. นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน หย่า ปุน เยีย ตุ๊ เหฌียว, เถง หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง แปะ หล่าง.


C F C F C G D G G7 C F C Dm G C
ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.


C F C Am7 G D G C F C Dm G C
เยีย กัน เจี๊ยน เฒี้ยว เยีย หย่า ตุ๊ คู่ เยียม. เฒี้ยว เยียม เจี๊ยน เฮญี้ยว เยีย เก้ง ม่าย เฒียน เฌียน-โย่ว. เยีย กีง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว เหฌียว เฒี้ยว อ๋อย ต้าย, หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฒั้ว เจี๊ยน เถา วั้ว นอม ฮนอย.


C F C F C G D G G7 C F C Dm G C
ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.


THAI
พระคริสต์เป็นผู้ไถ่ มิได้สงสัย เป็นสันติสุขซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้ ทรงให้ข้าเป็นบุตรพระองค์ผู้ไถ่ ฟอกด้วยพระโลหิตประเสริฐยิ่งใหญ่


** ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ (x2)


พระองค์ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า ให้ความสุขสำราญ ทุกวันทุกเวลา ประทานความรอด และได้ทรงไถ่ไว้ ชำระดวงใจ ให้สะอาดผ่องใส


** ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ (x2)


เมื่อตามพระองค์ ข้าอยู่เย็นเป็นสุข พระองค์สถิตภายใน ใจจึงพ้นทุกข์ ข้าเฝ้าและคอยอยู่ ผู้ไถ่จะมา คอยด้วยความรัก จนถึงวันเวลา


** ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ (x2)


ENGLISH
Blessed assurance, Jesus is mine! Oh, what a foretaste of glory divine! Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood!


This is my story, this is my song, Praising my Savior all the day long. (x2)


Perfect submission, perfect delight! Visions of rapture now burst at my sight! Angels descending bring from above Echoes of mercy, whispers of love.


This is my story, this is my song, Praising my Savior all the day long. (x2)


Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blest; Watching and waiting, looking above, Filled with His goodness, lost in His love.


This is my story, this is my song, Praising my Savior all the day long. (x2)


IU MIEN
กี^ตู่ โหฒว เหฌียว เฒี้ยว, ไม้ ตู๋ง บู้ง เบี๊ยน. น้าย เซ เฒี้ยว หลิ่ว เล์ย ปุน บัว เญย แป้ง ออน. ปุน เยีย ไฮ่ ตุ๊ โหฒว นิ่น เญย น่าม โญ์ว, หล่ง นิ่น เญย ฑย้าม หฑาว เหฑ่ง เยีย เญย เฮญี้ยว.


ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.


เฒี้ยว แล์ง เจี๊ยน อ๋อย เหธย ฟุ ต้าย ปุน เยีย. นิ่น อ๋อย ปุน เยีย ฮนอยๆ แป้ง ออน เฌียน-โย่ว. นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน หย่า ปุน เยีย ตุ๊ เหฌียว, เถง หฑาว เยีย เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง แปะ หล่าง.


ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.


เยีย กัน เจี๊ยน เฒี้ยว เยีย หย่า ตุ๊ คู่ เยียม. เฒี้ยว เยียม เจี๊ยน เฮญี้ยว เยีย เก้ง ม่าย เฒียน เฌียน-โย่ว. เยีย กีง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว เหฌียว เฒี้ยว อ๋อย ต้าย, หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฒั้ว เจี๊ยน เถา วั้ว นอม ฮนอย.


ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู. เธง นิ่น เหว่ย หฒุ นิ่น หฒัวะ เยีย หฑวน ต้าย. ฮนอยๆ เยีย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เย^ซู, เธง เฒี้ยว เย^ซู, ต้ง หฒัวะ เยีย วั้ว เต้า.