D D G D
บัว ต้อ เฉีย เปียะ ต้าย เธง เฒี้ยว, เปียะ เถา ทิน-ฮู่ง เญย สีง ติ่น.(2 หฑุ่น)


G D A7 D
ฝ่ง ห่อ บัว เญย เฉีย เธง เฒี้ยว เป้น กะน้าย เหฒี่ย ปุน เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮูง.


G D A7 D
อ๋อย ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว เญย หว่า. เป๋น กะน้าย เหฒี่ย ปุน ทิน-ฮู่ง.


THAI
เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์ เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์


*เราถวายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชา แด่พระผู้เป็นเจ้า


เราถวายคำสดุดีเป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์


ENGLISH
We bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord.We bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord.


*And we offer up to You, The sacrifices of thanksgiving;


And we offer up to You, The sacrifices of praise.


IU MIEN
บัว ต้อ เฉีย เปียะ ต้าย เธง เฒี้ยว, เปียะ เถา ทิน-ฮู่ง เญย สีง ติ่น.(2 หฑุ่น)


ฝ่ง ห่อ บัว เญย เฉีย เธง เฒี้ยว เป้น กะน้าย เหฒี่ย ปุน เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮูง.


อ๋อย ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว เญย หว่า. เป๋น กะน้าย เหฒี่ย ปุน ทิน-ฮู่ง.