G C G D Em C G C G D G G C G C D G Em C G D G
ม่าย ฒี้ง ปวั๊ง เหฑ่ง เย^ซู ปู๊-ฑย้าม, เยียม เฒี้ยว เย^ซู เหลี่ยว ธ้วด. หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย, นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย, นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย หฑาว เหฑ่ง.


G C G D Em C G C G D G G C G C D G Em C G D G
เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, อะเฮน้ย เขา เฒี้ยว เญย ชะ. เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง.


G C G D Em C G C G D G G C G C D G Em C G D G
จ๋าย เญย ปู๊-ฑย้าม เสีย ธ้วด ฒุ์ย-เมี่ยน, เหยียด ลิ์ว ฒู้ง ไม้ เหฑ่ง ชะ. เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า.


G C G D Em C G C G D G G C G C D G Em C G D G
เยีย เสียน วั้ว หฒั่น ฮิ้ว ตุ๊ ปู๊-ฑย้าม, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหลี่ยว ต้าย. เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่, สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่, สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน.


G C G D Em C G C G D G G C G C D G Em C G D G
หาย เต้า ก๊อย เฮญี้ยว แล์ง โหฒว ธีง-เหฑ่ง, ไฮ่ ตุ๊ สีง ลี่ง เปียะ ต้าย. ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว, เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว, เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น.


THAI
1.มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิตซึ่งมาจากพระเยซู ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่ ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่


2.โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดีได้เห็นฤทธิ์โลหิตนั้น แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้นบาปก็จะหลุดเหมือนกัน บาปก็จะหลุดเหมือนกันบาปก็จะหลุดเหมือนกัน แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้นบาปก็จะหลุดเหมือนกัน


3.โลหิตประเสริฐแห่งพระผู้ไถ่จะไม่หมดไปซึ่งฤทธิ์ จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้นจะพ้นอำนาจความผิด จะพ้นอำนาจความผิดจะพ้นอำนาจความผิด จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้นจะพ้นอำนาจความผิด


4.ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิตซึ่งไหลมาจากกางเขน ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร เพราะข้าพ้นบาปหมดเวรเพราะข้าพ้นบาปหมดเวร ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร


...


ENGLISH
There is a fountain filled with blood Drawn from Immanuel’s veins; And sinners, plunged beneath that flood, Lose all their guilty stains: Lose all their guilty stains, Lose all their guilty stains; And sinners, plunged beneath that flood, Lose all their guilty stains.


The dying thief rejoiced to see That fountain in his day; And there may I, though vile as he, Wash all my sins away: Wash all my sins away, Wash all my sins away; And there may I, though vile as he, Wash all my sins away.


Dear dying Lamb, Thy precious blood Shall never lose its power, Till all the ransomed ones of God Be saved, to sin no more: Be saved, to sin no more, Be saved, to sin no more; Till all the ransomed ones of God, Be saved to sin no more.


E’er since by faith I saw the stream Thy flowing wounds supply, Redeeming love has been my theme, And shall be till I die: And shall be till I die, And shall be till I die; Redeeming love has been my theme, And shall be till I die.


When this poor lisping, stammering tongue Lies silent in the grave, Then in a nobler, sweeter song, I’ll sing Thy power to save: I’ll sing Thy power to save, I’ll sing Thy power to save; Then in a nobler, sweeter song, I’ll sing Thy power to save.


IU MIEN
ม่าย ฒี้ง ปวั๊ง เหฑ่ง เย^ซู ปู๊-ฑย้าม, เยียม เฒี้ยว เย^ซู เหลี่ยว ธ้วด. หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย, นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง. หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย, นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย หฑาว เหฑ่ง.


เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, อะเฮน้ย เขา เฒี้ยว เญย ชะ. เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ, เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง.


จ๋าย เญย ปู๊-ฑย้าม เสีย ธ้วด ฒุ์ย-เมี่ยน, เหยียด ลิ์ว ฒู้ง ไม้ เหฑ่ง ชะ. เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า.


เยีย เสียน วั้ว หฒั่น ฮิ้ว ตุ๊ ปู๊-ฑย้าม, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหลี่ยว ต้าย. เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่, สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่, สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน.


หาย เต้า ก๊อย เฮญี้ยว แล์ง โหฒว ธีง-เหฑ่ง, ไฮ่ ตุ๊ สีง ลี่ง เปียะ ต้าย. ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว, เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว, เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น.

 

Iu Mienh Yesu nzung--Maaih Zingv Buangv Nzengc Yesu Nziaamv--176

 

  1. ม่าย ฒี้ง ปวั๊ง เหฑ่ง เย^ซู ปู๊-ฑย้าม, เยียม เฒี้ยว เย^ซู เหลี่ยว ธ้วด.

Maaih zingv buangv nzengc Yesu buv-nziaamv, yiem Ziouv Yesu liouc cuotv.

หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย, นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง.

Haaix dauh dorngc zuiz souv jienv nyiemc zuiz, ninh maaih nyei zuiz mietc nzengc.

นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง.

Ninh maaih nyei zuiz mietc nzengc.

 

นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย เหมียด เหฑ่ง.

Ninh maaih nyei zuiz mietc nzengc.

หาย เต้า ต่อง ฒุ์ย โซ้ว เจี๊ยน เหญี่ยม ฒุ์ย,

Haaix dauh dorngc zuiz souv jienv nyiemc zuiz,

 

นิ่น ม่าย เญย ฒุ์ย หฑาว เหฑ่ง.

ninh maaih nyei zuiz nzaaux nzengc.

  1. เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ,

Yiem ziepc nzaangc jaax wuov dauh janx-zaqc,

 อะเฮน้ย เขา เฒี้ยว เญย ชะ.

a'hneiv kaux ziouv nyei qaqv.

เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ,

Yie gauh waaic jiex wuov dauh janx-zaqc,

เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง.

Yesu yaac haih nzaaux nzengc.

เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง. เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง.

Yesu yaac haih nzaaux nzengc. Yesu yaac haih nzaaux nzengc.

เยีย เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า จั๋น-หฒะ,

Yie gauh waaic jiex wuov dauh janx-zaqc,

เย^ซู หย่า ไฮ่ หฑาว เหฑ่ง.

Yesu yaac haih nzaaux nzengc.

  1. จ๋าย เญย ปู๊-ฑย้าม เสีย ธ้วด ฒุ์ย-เมี่ยน,

Jaaix nyei buv-nziaamv siex cuotv zuiz-mienh,

เหยียด ลิ์ว ฒู้ง ไม้ เหฑ่ง ชะ.

yietc liuz zungv maiv nzengc qaqv.

 เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน,

Yiem ziouv siex cuotv yietc zungv nyei mienh,

เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า.

leih ndutv zuiz nyei hatc maaz.

เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า. เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า.

Leih ndutv zuiz nyei hatc maaz. Leih ndutv zuiz nyei hatc maaz.

 เยียม เฒี้ยว เสีย ธ้วด เหยียด ฒู้ง เญย เมี่ยน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย เญย หัด ม์า.

Yiem ziouv siex cuotv yietc zungv nyei mienh, leih ndutv zuiz nyei hatc maaz.

  1. เยีย เสียน วั้ว หฒั่น ฮิ้ว ตุ๊ ปู๊-ฑย้าม,

Yie sienx wuov zanc hiuv duqv buv-nziaamv,

เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหลี่ยว ต้าย.

yiem ziepc nzaangc jaax liouc daaih.

เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่,

Yie tov fongc horc ceng ziouv Giduc,

สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน.

saax yie ndutv zuiz nzengc win.

สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน. สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน.

Saax yie ndutv zuiz nzengc win. Saax yie ndutv zuiz nzengc win.

 เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เธง เฒี้ยว กี^ตู่, สา เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย เหฑ่ง วิน.

Yie tov fongc horc ceng ziouv Giduc, saax yie ndutv zuiz nzengc win.

  1. หาย เต้า ก๊อย เฮญี้ยว แล์ง โหฒว ธีง-เหฑ่ง,

Haaix dauh goiv hnyouv laengz zoux cing-nzengc,

 

 ไฮ่ ตุ๊ สีง ลี่ง เปียะ ต้าย.

haih duqv singx lingh bieqc daaih.

ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว,

Da'faanh yietc zungv fungx nzengc bun ziouv,

เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น.

Yesu a'hneiv njoux ninh.

เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น. เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น.

Yesu a'hneiv njoux ninh. Yesu a'hneiv njoux ninh.

ตะฟ่าน เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง ปุน เฒี้ยว, เย^ซู อะเฮน้ย เหฌียว นิ่น.

Da'faanh yietc zungv fungx nzengc bun ziouv, Yesu a'hneiv njoux ninh.