G Bm/F#m C/E G/D G Em Am7 D7 G Bm/F#m C/E G/D G D G
ฟิน- เมี่ยน ปย๊ม ทิน-ฮู่ง เญย หฑัด บุย ไห่, ปุน ธีง เย^ซู แอ๋ง ต้าย. เยีย หมวัง ไฮ์ ฟิน-เมี่ยน เฉีย โฮล เญย เห่ว เจี๊ยน เยีย. บัว ตุ๊ ปวัด เฒี้ยว เย^ซู กั้น เหฌี่ย เถา ด๊าม-ลู่ง ต้าย ฒิบ จิว-ปาง. วั้ว หฑุ่น ฮนอย เยีย อ๋อย เซี้ยบๆ เญย ฝาว ลู่ง มี่ง.


G C G C G D7 G
เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.


G Bm/F#m C/E G/D G Em Am7 D7 G Bm/F#m C/E G/D G D G
ออน- เหลาะ เญย ฮนอย ต้าย เถา นอ, วั้ว เต๋ย เสียน เขา เย^ซู เญย เมี่ยน, ไต่ มี่ง เหฒีย ธิน หฮญัง มป่า หธ่อ แอ๋ง นั่ง ต้าย. นิ่น บัว อ๋อย ฝาว ลู่ง มี่ง ด่าง. ฆะฮ้า หธ่อ เยียม เจี๊ยน เญย จิว-ปาง, อ๋อย ก๊อย หญู่ง เฒ้ย ฮนั้ง เย^ซู, ฯฒฯ ฝาว ลู่ง มี่ง.


G C G C G D7 G
เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.


G Bm/F#m C/E G/D G Em Am7 D7 G Bm/F#m C/E G/D G D G
เย^ซู ไม้ แก้ง เถา เญย เฒี่ยง โห่, เมี่ยน อ๋อย หฒุ กีง เฮญี้ยว เต๋า เก๋า. อ๋อย หฒุ มี่ง เฝย-ปูง ฒุ่น เย^ซู เญย คู้ เฝียน. อ๋อย หฒุ เถง หฒวัง เมี่ยน เสียน เย^ซู ฯฒฯ ไฮ่ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง, ปุน เมี่ยน ฒู้ง ไม้ ไญ้, อะเฮน้ย ปวั้ง เฒี้ยว เย^ซู.


G C G C G D7 G
เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.


THAI
ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลกก็ถึงที่สุด และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์ สานุศิษย์ผู้รอดชีวิตในโลก พระเจ้าทรงรับเป็นบุตร ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น


* ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั้น


เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวี และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์ คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรร ในเมืองสวรรค์จะมีราศี ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น (*)


* ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั้น


ให้เร่งทำการของพระเยซู ตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำ และกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวัน เมื่อเสร็จงานของพระคริสต์ ในโลกนี้ทั้งสิ้นที่เราควรทำ ครั้นตรวจชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น (*)


* ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั้น


IU MIEN
ฟิน- เมี่ยน ปย๊ม ทิน-ฮู่ง เญย หฑัด บุย ไห่, ปุน ธีง เย^ซู แอ๋ง ต้าย. เยีย หมวัง ไฮ์ ฟิน-เมี่ยน เฉีย โฮล เญย เห่ว เจี๊ยน เยีย. บัว ตุ๊ ปวัด เฒี้ยว เย^ซู กั้น เหฌี่ย เถา ด๊าม-ลู่ง ต้าย ฒิบ จิว-ปาง. วั้ว หฑุ่น ฮนอย เยีย อ๋อย เซี้ยบๆ เญย ฝาว ลู่ง มี่ง.


เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.


ออน- เหลาะ เญย ฮนอย ต้าย เถา นอ, วั้ว เต๋ย เสียน เขา เย^ซู เญย เมี่ยน, ไต่ มี่ง เหฒีย ธิน หฮญัง มป่า หธ่อ แอ๋ง นั่ง ต้าย. นิ่น บัว อ๋อย ฝาว ลู่ง มี่ง ด่าง. ฆะฮ้า หธ่อ เยียม เจี๊ยน เญย จิว-ปาง, อ๋อย ก๊อย หญู่ง เฒ้ย ฮนั้ง เย^ซู, ฯฒฯ ฝาว ลู่ง มี่ง.


เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.


เย^ซู ไม้ แก้ง เถา เญย เฒี่ยง โห่, เมี่ยน อ๋อย หฒุ กีง เฮญี้ยว เต๋า เก๋า. อ๋อย หฒุ มี่ง เฝย-ปูง ฒุ่น เย^ซู เญย คู้ เฝียน. อ๋อย หฒุ เถง หฒวัง เมี่ยน เสียน เย^ซู ฯฒฯ ไฮ่ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง, ปุน เมี่ยน ฒู้ง ไม้ ไญ้, อะเฮน้ย ปวั้ง เฒี้ยว เย^ซู.


เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง เห่ว บั๋ว วั้ว หฒั่น, เยีย หฒะเก้ง ฮิ้ว ตี่ง เยีย เญย บั๋ว เยียม ทิน-ต้อง.