C G C F G C C G C F G C
เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, อะเฮน้ย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง. เหว่ย หฒุ เยีย ฮนั้ม นิ่น หย่า เขา นิ่น, เหยียด เสย เยียม นิ่น เญย หฑะเฮมียน.


C G C F C G C
เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


C G C F G C C G C F G C
เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, เฒาะ เหยียด ฒู้ง เฮยี้ยด นิ่น หฑะเฮมียน. ป้าม เกน เญย เฌียน-โย่ว เยีย กวั่ง ลิ์ว, โท้ เย^ซู ซูง ปั๋ว ฒิบ เยีย.


C G C F C G C
เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


C G C F G C C G C F G C
เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, โหฒว เฒี้ยว เย^ซู เญย เซียว-เซ้ด. โท้ ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย, ต้อ เยีย ยั่ง เหฒียง เฒี้ยว เญย เจ๊า.


C G C F C G C
เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


C G C F G C C G C F G C
เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, ฝูง เยีย เญย ซิน เหธา เยีย เฮญี้ยว. ปุน เยีย ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง เฒี้ยว ฮนั้ม นอ, เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว เหลี่ยว ธ้วด ต้าย.


C G C F C G C
เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


THAI
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู มอบถวายด้วยความยินดี ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี


*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ


ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ขอนอบน้อมกราบพระบาทา ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า


*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ


ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธา ทรงนำข้าตามพระประสงค์


*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ


ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าถวายทั้งใจกายา โปรดประทานความรักและฤทธา ขอพระพรไหลหลั่งลงมา


*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ


ENGLISH
All to Jesus I surrender, All to Him I freely give. I will ever love and trust Him In His presence daily live.


I surrender all , I surrender all All to Thee , my blessed Savior. I surrender all.


All to Jesus I surrender Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken Take me , Jesus , take me now.


I surrender all , I surrender all All to Thee , my blessed Savior. I surrender all.


All to Jesus I surrender Make me , Savior , wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit Truly know that Thou art mine.


I surrender all , I surrender all All to Thee , my blessed Savior. I surrender all.


All to Jesus I surrender Lor , I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power Let Thy blessing fall on me.


I surrender all , I surrender all All to Thee , my blessed Savior. I surrender all.


IU MIEN
1. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, อะเฮน้ย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง. เหว่ย หฒุ เยีย ฮนั้ม นิ่น หย่า เขา นิ่น, เหยียด เสย เยียม นิ่น เญย หฑะเฮมียน.


* เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


2. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, เฒาะ เหยียด ฒู้ง เฮยี้ยด นิ่น หฑะเฮมียน. ป้าม เกน เญย เฌียน-โย่ว เยีย กวั่ง ลิ์ว, โท้ เย^ซู ซูง ปั๋ว ฒิบ เยีย.


* เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


3. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, โหฒว เฒี้ยว เย^ซู เญย เซียว-เซ้ด. โท้ ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย, ต้อ เยีย ยั่ง เหฒียง เฒี้ยว เญย เจ๊า.


* เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.


4. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, ฝูง เยีย เญย ซิน เหธา เยีย เฮญี้ยว. ปุน เยีย ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง เฒี้ยว ฮนั้ม นอ, เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว เหลี่ยว ธ้วด ต้าย.


* เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ, เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู, เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.

 

1. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, a'hneiv zorqv yietc zungv fungx nzengc. Weic zuqc yie hnamv ninh yaac kaux ninh, yietc seix yiem ninh nyei nza'hmien.


* Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc ninh zoux ziouv.


2. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, zorqv yietc zungv hietv ninh nza'hmien. Baamh gen nyei njien-youh yie guangc liuz, tov Yesu sung buox zipv yie.


* Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc ninh zoux ziouv.


3. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, zoux Ziouv Yesu nyei siou-setv. Tov cing-nzengc nyei singx lingh njiec daaih, dorh yie yangh ziangx ziouv nyei jauv.


* Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc ninh zoux ziouv.


4. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, fungx yie nyei sin caux yie hnyouv. Bun yie hnamv mienh hnangv ziouv hnamv nor, yiem yie nyei hnyouv liouc cuotv daaih.


* Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc ninh zoux ziouv.