D G D D D A D G D Bm G D G D G/D D
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D G D D D D D A D G D Bm G D G D G/D D
ฮนั้ง เย^ซู เญย เฉีย, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? ฮนั้ง เย^ซู เญย เฉีย, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D D D A D G D Bm G D G D G/D D
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D G D D D D D A D G D Bm G D G D G/D D
เม่ย หมวัง ไม้ ไฮ์ ไฟ? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? เม่ย หมวัง ไม้ ไฮ์ ไฟ? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D D D A D G D Bm G D G D G/D D
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D G D D D D D A D G D Bm G D G D G/D D
กุ๊น เตา เฒี้ยว เย^ซู, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? กุ๊น เตา เฒี้ยว เย^ซู, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D D D A D G D Bm G D G D G/D D
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


D G D G D D D D D A D G D Bm G D G D G/D D
...


D G D D D A D G D Bm G D G D G/D D
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


ENGLISH
Somebody's knockin' at your door, Somebody's knockin' at your door, O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Knocks like Jesus, Somebody's knockin' at your door; Knocks like Jesus, Somebody's knockin' at your door. O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Somebody's knockin' at your door, Somebody's knockin' at your door, O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Can't you hear him? Somebody's knockin' at your door; Can't you hear him? Somebody's knockin' at your door. O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Somebody's knockin' at your door, Somebody's knockin' at your door, O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Jesus calls you, Somebody's knockin' at your door; Jesus calls you, Somebody's knockin' at your door. O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Somebody's knockin' at your door, Somebody's knockin' at your door, O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Can't you trust him? Somebody's knockin' at your door; Can't you trust him? Somebody's knockin' at your door. O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


Somebody's knockin' at your door, Somebody's knockin' at your door, O sinner, why don't you answer? Somebody's knockin' at your door.


IU MIEN
หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


ฮนั้ง เย^ซู เญย เฉีย, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? ฮนั้ง เย^ซู เญย เฉีย, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


เม่ย หมวัง ไม้ ไฮ์ ไฟ? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? เม่ย หมวัง ไม้ ไฮ์ ไฟ? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


กุ๊น เตา เฒี้ยว เย^ซู, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? กุ๊น เตา เฒี้ยว เย^ซู, หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?


...


หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง? โอ ฒุ์ย-เมี่ยน อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ไม้ เตา? หาย เต้า ต้าย แง้ง เม่ย เฮญี้ยว เญย แก้ง?