C F C Dm G7 C F C G7 C
เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง, ปิ๋ว เม่ง เฒี้ยว กั้น เญย เอน. เยีย ฮนั้ม ไม้ เม่ง แปะ เยีย ด่ง น้าย ไม้ ผุย เฒี้ยว หธ่อ ฒิบ เยีย.


F C Am Dm G7 C C7 F Em Am G7 G C
* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


C F C Dm G7 C F C G7 C
เยีย ไม้ ฮิ้ว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง กั้น ฮนั้ง หาย ปุน เยีย ม่าย เสียน ฟิม. เหว่ย หาย ติ่ว เยีย เสียน เฒี้ยว เญย หว่า หธีง ฒิบ เฌียน-โย่ว ธั้ม ไห่.


F C Am Dm G7 C C7 F Em Am G7 G C
* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


C F C Dm G7 C F C G7 C
เยีย ไม้ ฮิ้ว สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ ปุน เยีย ฮิ้ว ตุ๊ ฒุ์ย-หนิบ. ไฟ เยีย หมวัง เฒี้ยว เย^ซู เญย หว่า หธีง ต้าย ปู๋ง เฮญี้ยว เหฌียว เฒี้ยว.


F C Am Dm G7 C C7 F Em Am G7 G C
* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


C F C Dm G7 C F C G7 C
เยีย ไม้ ฮิ์ว หาย หฒั่น เฒี้ยว แอ๋ง ต้าย, ลู่ง ฮนอย ไฟ ลู่ง ม์วน หฒั่น. ไฟ ฒั้ว เถา เจี๋ย เสย เญย เฒี่ยง โห่ หธีง ปวั้ง เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง.


F C Am Dm G7 C C7 F Em Am G7 G C
* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


THAI
ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้าแสดงพระคุณประหลาด เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่ล้างใจข้าให้สะอาด


แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์ จนถึงกาลวันนั้นได้


ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ ทรงให้ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์ จนถึงกาลวันนั้นได้


ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ ให้ข้าเห็นบาปอย่าไร หรือ เมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์ จึงเกิดความไว้วางใจ


แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์ จนถึงกาลวันนั้นได้


ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา เวลาเช้าสายบ่ายเย็น หรือข้าต้องถึงความมรณา หรือได้พบในเวหา


แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์ จนถึงกาลวันนั้นได้


ENGLISH
I know not why God's wondrous grace to me he hath made known, nor why, unworthy, Christ in love redeemed me for his own.


But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.


I know not how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart.


But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.


I know not how the Spirit moves, convincing us of sin, revealing Jesus through the word, creating faith in him.


But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.


I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with him, or meet him in the air.


But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.


IU MIEN
เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง, ปิ๋ว เม่ง เฒี้ยว กั้น เญย เอน. เยีย ฮนั้ม ไม้ เม่ง แปะ เยีย ด่ง น้าย ไม้ ผุย เฒี้ยว หธ่อ ฒิบ เยีย.


* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


เยีย ไม้ ฮิ้ว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง กั้น ฮนั้ง หาย ปุน เยีย ม่าย เสียน ฟิม. เหว่ย หาย ติ่ว เยีย เสียน เฒี้ยว เญย หว่า หธีง ฒิบ เฌียน-โย่ว ธั้ม ไห่.


* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


เยีย ไม้ ฮิ้ว สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ ปุน เยีย ฮิ้ว ตุ๊ ฒุ์ย-หนิบ. ไฟ เยีย หมวัง เฒี้ยว เย^ซู เญย หว่า หธีง ต้าย ปู๋ง เฮญี้ยว เหฌียว เฒี้ยว.


* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.


เยีย ไม้ ฮิ์ว หาย หฒั่น เฒี้ยว แอ๋ง ต้าย, ลู่ง ฮนอย ไฟ ลู่ง ม์วน หฒั่น. ไฟ ฒั้ว เถา เจี๋ย เสย เญย เฒี่ยง โห่ หธีง ปวั้ง เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง.


* เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง, เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ, เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย, เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.