G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
เย^ซู เญย ไซ-ก๋อ เญย เสียน ฟิม ม่าย กอน-โด๊ะ, ว้วนๆ เญย เหลียบ เจี์ย เยียม เฒี้ยว เย^ซู เญย โต์. เย^ซู แล์ง เฒาะ หญู่งๆ เอน เหธย ปุน ไซ-ก๋อ, ต้ง หฒัน เยียม นิ่น เญย วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฯฒฯ ตุ๊ เหฌียว. ต้ง หฒัน เยียม นิ่น เญย วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฯฒฯ ตุ๊ เหฌียว.


G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย หาย หญู่ง, เย^ซู เหธา บัว เยียม, หย่า โหฒว บัว เญย ทิน-ฮู่ง, หล่ง นิ่น เญย ชะ เถง. ปุน บัว ตุ๊ นิ่น เญย หัด ม์า ฯฒฯ เสียน ตุ๊ ว้วน, เยียม เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ ม่าย ชะ เญย ปั์ว กะญั์ว. เยียม เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ ม่าย ชะ เญย ปั์ว กะญั์ว.


G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
เย^ซู หาย หฒั่น ปุน บัว ปวั้ง หฒุ โค้ว เญย เจ๊า, นิ่น ก๊อง แล์ง ไม้ ปุน บัว หฒุ เสย เจี๋ย จ๋า ชะ. บัว ปวั้ง หฒุ เสย วั้ว หฒั่น เย^ซู เหธา บัว เยียม, ปุน เฑ่า ก๊อย เป๋น ฟุ หย่า ทิบ นิ่น เญย ฮู่ง เอน. ปุน เฑ่า ก๊อย เป๋น ฟุ หย่า ทิบ นิ่น เญย ฮู่ง เอน.


G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
บัว หาย หฒั่น ปวั้ง จั๊ว เฟ้ย เยี้ยด แซง เญย เหฒะ หน่าน, อ๋อย หฒุ เขา นิ่น เอน เหธย เหว่ย เถง บัว ฮี่ง เจี๋ย. หฒุ โค้ว ฮนั้ง โต์ว ปั๊ว นอ, มป่า ไม้ หฒุ เหมียด, ขูง ปั๊ว บัว เญย หว่าย สี่, หย่า สิน เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. ขูง ปั๊ว บัว เญย หว่าย สี่, หย่า สิน เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง.


G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
เย^ซู เญย แปะ ฝีง เยียม เสย หฒั่ง เขา ตุ๊ ว้วน. เย^ซู หฒะเก้ง ฮนั้ม เมี่ยน, เหยียด ลิ์ว ไม้ ก๊อย เหยี่ยน. บัว โหฒว เมี่ยน โก๋ เมี่ยน, บะเปยย แปะ เญย เฒี่ยง โห่, นิ่น หล่ง นิ่น เญย ปั์ว เปว เจี๊ยน, ไม้ ไฮ่ กวั่ง บัว. นิ่น หล่ง นิ่น เญย ปั์ว เปว เจี๊ยน, ไม้ ไฮ่ กวั่ง บัว.


G D G D Em D G A D Bm Am G C C D G G G D Am D G D G
หาย เต้า หฒัน เยียม เย^ซู ฯฒฯ ไฮ่ ตุ๊ เซียง-ชะ. เย^ซู ด๊อด โด๊ะ แล์ง ไม้ กวั่ง หย่า ไม้ หละคุ. ไม้ กุ๊น เต่ย หญัวะ เญย ชะ ด่ง หาย ธั้ม แฮะ หฒุ, เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง เหยียด ลิ์ว ไม้ เล่ย ฆอย บัว. เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง เหยียด ลิ์ว ไม้ เล่ย ฆอย บัว.


THAI
ความเชื่อศิษย์พระเยซูตั้งอยู่บนโอวาท พระองค์ทรงประสาทเป็นรากฐานความศรัทธา ไม่มีคำอื่นใดจะไว้ใจได้เช่นนี้ เพราะว่าพระคัมภีร์ได้สอนชี้ทางรอดบาป เพราะว่าพระคัมภีร์ได้สอนชี้ทางรอดบาป


อย่ากลัวอะไรเลยพระเยซูทรงอยู่ด้วย ทรงช่วยและคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย พระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ประทานฤทธิ์อำนาจ ให้ท่านเกิดสามารถได้มีชัยแก่หมู่มาร ให้ท่านเกิดสามารถได้มีชัยแก่หมู่มาร


พระเจ้าส่งตัวท่านไปทำงานตำบลใด ไม่ควรกังวลใจ เพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยมาตรแม้นจะยุ่งยากหรือลำบากสักเพียงไร พระองค์ทรงจัดให้สุขสบายตามสมควร พระองค์ทรงจัดให้สุขสบายตามสมควร


...


...


วิญญาณที่อาศัยอยู่ในองค์พระเยซู พระองค์ทรงอุ้มชู ไม่ทอดทิ้งให้ศัตรู ถ้าแม้มีมารร้ายอยากทำลายวิญญาณนั้น พระองค์ทรงประคองไม่ทอดทิ้งเราเดียวดาย พระองค์ทรงประคองไม่ทอดทิ้งเราเดียวดาย.


ENGLISH
How firm a foundation, ye saints of the Lord, Is laid for your faith in His excellent word! What more can He say than to you He hath said, To you who for refuge to Jesus have fled?


“Fear not, I am with thee, O be not dismayed, For I am thy God, and will still give thee aid; I’ll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, Upheld by My righteous, omnipotent hand.”


“When through the deep waters I call thee to go, The rivers of sorrow shall not overflow; For I will be with thee, thy troubles to bless, And sanctify to thee thy deepest distress.”


“When through fiery trials thy pathway shall lie, My grace, all sufficient, shall be thy supply; The flame shall not hurt thee; I only design Thy dross to consume, and thy gold to refine.”


“E’en down to old age all My people shall prove My sovereign, eternal, unchangeable love; And then, when grey hairs shall their temples adorn, Like lambs they shall still in My bosom be borne.”


“The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not, I will not desert to his foes; That soul, though all hell should endeavor to shake, I’ll never, no, never, no, never forsake!”


IU MIEN
เย^ซู เญย ไซ-ก๋อ เญย เสียน ฟิม ม่าย กอน-โด๊ะ, ว้วนๆ เญย เหลียบ เจี์ย เยียม เฒี้ยว เย^ซู เญย โต์. เย^ซู แล์ง เฒาะ หญู่งๆ เอน เหธย ปุน ไซ-ก๋อ, ต้ง หฒัน เยียม นิ่น เญย วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฯฒฯ ตุ๊ เหฌียว. ต้ง หฒัน เยียม นิ่น เญย วั้ว เต๋ย เมี่ยน ฯฒฯ ตุ๊ เหฌียว.


ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย หาย หญู่ง, เย^ซู เหธา บัว เยียม, หย่า โหฒว บัว เญย ทิน-ฮู่ง, หล่ง นิ่น เญย ชะ เถง. ปุน บัว ตุ๊ นิ่น เญย หัด ม์า ฯฒฯ เสียน ตุ๊ ว้วน, เยียม เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ ม่าย ชะ เญย ปั์ว กะญั์ว. เยียม เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ ม่าย ชะ เญย ปั์ว กะญั์ว.


เย^ซู หาย หฒั่น ปุน บัว ปวั้ง หฒุ โค้ว เญย เจ๊า, นิ่น ก๊อง แล์ง ไม้ ปุน บัว หฒุ เสย เจี๋ย จ๋า ชะ. บัว ปวั้ง หฒุ เสย วั้ว หฒั่น เย^ซู เหธา บัว เยียม, ปุน เฑ่า ก๊อย เป๋น ฟุ หย่า ทิบ นิ่น เญย ฮู่ง เอน. ปุน เฑ่า ก๊อย เป๋น ฟุ หย่า ทิบ นิ่น เญย ฮู่ง เอน.


บัว หาย หฒั่น ปวั้ง จั๊ว เฟ้ย เยี้ยด แซง เญย เหฒะ หน่าน, อ๋อย หฒุ เขา นิ่น เอน เหธย เหว่ย เถง บัว ฮี่ง เจี๋ย. หฒุ โค้ว ฮนั้ง โต์ว ปั๊ว นอ, มป่า ไม้ หฒุ เหมียด, ขูง ปั๊ว บัว เญย หว่าย สี่, หย่า สิน เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง. ขูง ปั๊ว บัว เญย หว่าย สี่, หย่า สิน เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง.


เย^ซู เญย แปะ ฝีง เยียม เสย หฒั่ง เขา ตุ๊ ว้วน. เย^ซู หฒะเก้ง ฮนั้ม เมี่ยน, เหยียด ลิ์ว ไม้ ก๊อย เหยี่ยน. บัว โหฒว เมี่ยน โก๋ เมี่ยน, บะเปยย แปะ เญย เฒี่ยง โห่, นิ่น หล่ง นิ่น เญย ปั์ว เปว เจี๊ยน, ไม้ ไฮ่ กวั่ง บัว. นิ่น หล่ง นิ่น เญย ปั์ว เปว เจี๊ยน, ไม้ ไฮ่ กวั่ง บัว.


หาย เต้า หฒัน เยียม เย^ซู ฯฒฯ ไฮ่ ตุ๊ เซียง-ชะ. เย^ซู ด๊อด โด๊ะ แล์ง ไม้ กวั่ง หย่า ไม้ หละคุ. ไม้ กุ๊น เต่ย หญัวะ เญย ชะ ด่ง หาย ธั้ม แฮะ หฒุ, เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง เหยียด ลิ์ว ไม้ เล่ย ฆอย บัว. เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง เหยียด ลิ์ว ไม้ เล่ย ฆอย บัว.