333

เหลียบ เฟียม ไฝ ถีง กีง-โซว หว่า

ฟิ่น เญี่ยน ทิน-หฒั่ง หธัง กา ญิ่น

กา ญิ่น เธง คิ เย^ซู เฒี้ยว

เย^ซู ธ้วด เสย เหฌียว เญี่ยนม่าน

ป้าม เญี่ยน ฒิบ ตุ๊ เย^ซู เฒี้ยว

เบว-หฑาน ทิน-ต้อง เหฌี่ย เหฌียว เญี่ยน

เย^ซู เหฌี่ย ฒิบ หม่าน เญี่ยน หน่อย

ทิน-ไธ หฒอย หฒี่ง หธัง กา ซีง

ฑ่อย จา เธง คิ แป้ง ออน เฒี้ยว

ป้าม เญี่ยน เฌียน-เฮ้ย ตุ๊ เฌียน-โย่ว

 

เย^ซู หฒอย เหลาะ ทิน-ต้อง หน่อย

เหฌี่ย ป้าม เสี่ยว โค้ว เหว่ย ฒุ์ย-เญี่ยน

หย่าม ม่าย ขาน เผีย ต้ง หาย ก๋อ

ขูง อ๋อย บั๋ว เญี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เฒียน

หฒอย หฒั่ง ทิน-ต้อง แป้ง ออน เฒี้ยว

ป้าม เญี่ยน เฌียน-เฮ้ย ตุ๊ เฌียน-โย่ว

เย^ซู หฒอย เหลาะ ทิน-ต้อง หน่อย

เหฌี่ย เหฌียว ป้าม เญี่ยน ก๊อย เหยี่ยน เซียน

ป้าม เญี่ยน หย่าม หวุ่ย ขาน ตุ๊ กิ๋น

เหฌี่ย ป้าม เสี่ยว โค้ว เหว่ย ฒุ์ย-เญี่ยน

 

หย่าม ม่าย ขาน เผีย ต้ง หาย ก๋อ

ขูง อ๋อย บั๋ว เญี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ธีง

หฒอย หฒั่ง ทิน-ต้อง แป้ง ออน เฒี้ยว

ปุน ฌัง หฒิว เหฌี่ย หฒวัง ป้าม ยาง

เฒี้ยว เอน ปุน ฆอย หฒัง เญี่ยน ซ้าย

ปุน ปิ๋ว ป้าม เญี่ยน หย่าม เฟ้ย เฮียว

หาย เญี่ยน เสียน ลิ์ว หฒอย ยู์ง เจี๋ย

ฯฒฯ ฟ้าง ทิน-ต้อง เหยียด ลิ์ว เฟียว

เย^ซู เหฌี่ย เฒ้บ เบด^ลู^เฮม

เหฌี่ย ป้าม ธ้วด เสย เหฌียว ฒุ์ย-เญี่ยน

 

เม่ง เต้า ดาม-คิ เฒี้ยว เม่ง โห่

หฒุ่น ธ้วด ซา^ตาน เล่ย หวิน โก

ปุน เญี่ยน ขาน กิ๋น เฒี้ยว หัด ม์า

เฒ่ยๆ เต๋า เก๋า เฒี้ยว เอน เว่ย