ก๊าน เจี๊ยน มี่ง อ๊ะ,

อ๋อย หฒุ ก๊าน เจี๊ยน มี่ง

มี่ง เถา เหฒียบ หฑั่ง จ๋า

ก๊าน เจี๊ยน มี่ง อ๊ะ

อ๋อย หฒุ ก๊าน เจี๊ยน มี่ง

ล์อ ปวัด เฒี้ยว เยซู

หาย เต้า นั้น เจี๊ยน

ไล เปย๊ย ลิว ฮวิน ฆาง

ไม้ ผุย โหฒว กง เมี่ยน

ก๊าน เจี๊ยน มี่ง อ๊ะ

อ๋อย หฒุ ก๊าน เจี๊ยน มี่ง

เสียน เยซู ตุ๊ เหฌียว

 

 

Gaanv jienv mingh aqv,

oix zuqc gaanv jienv mingh

mingh taux ziepc nzaangc jaax

gaanv jienv mingh aqv

oix zuqc gaanv jienv mingh

lorz buatc ziouv yesu

haaix dauh nanv jienv

lai bieiv liu huin nqaang

maiv puix zoux gong mienh

gaanv jienv mingh aqv

oix zuqc gaanv jienv mingh

sienx yesu duqv njoux