เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า.

 

        D                F#m    Bm              D            G                   D                  Em A                                                                                       

เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า,     ปุน เฒี้ยว กุ๊น เหฑ่ง เม่ย เญย เสย.

     D           F#m      Bm             D        G       D              A  D                                                                                       

เฒี้ยว หธีง ต้าย ไฮ่ เหธย ฟุ ปุน ฑ่อย,   อา^เล^ลู,   อา^เล^ลู^ยา.

 

    DF#mBmD      G  D EmA7      DF#mBmD      G       D                A7 D                                                                                                                                                                               

อา^เล^ลู^ยา,       อา^เล^ลู^ยา,       อา^เล^ลู^ยา,      อา^เล^ลู,      อา^เล^ลู^ยา,

 

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
Seek Ye first the kingdom of God
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
And its righteousness
แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้
And all these things shall be added unto you

ฮาเลลู ฮาเลลูยา
Halelu, Haleluja!

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
ฮาเลลู ฮาเลลูยา
Hallelu, Hallelujah!