เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2015 อนุชนคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพ  ได้ออกทีมประกาศ ณ. ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่