บรรยากาศคริสตมาสเมี่ยนสัมพันธ์กรุงเทพครั้งที่ 8 (05/12/2013)

 Bangkok Mien Church Christmas 2013

Video:

 

PICTURES:

 

image001

 

image002  image003

 

image004  image005

 

image006  image007

 

image008

 

image009

 

image010 

image011