หฑั่ง  หม่า ม่าย 32 นอม   nzaangc  maac  32  norm .

 

ม่าย
ฮนั้งน้าย

เซียง หฑั่ง หม่า.

Sieng Nzaangc Maac
 

เซียง หฑั่ง

Sieng-nzaangc

 

 

จั๋น ไท เญย หฑั่ง หม่า.

Thai  nyei Nzaangc  maac

จั๋น ไท เญย หฑั่ง.

Thai  nzaangc

 

No

ต้ม หฑั่งDomhn zaangc

หฑั่ง ตอนNzaangc  dorn

     

1.

B

B

Biangh

เปี้ยง

2.

C

C

Caeng

แธง

3.

D

D

Dungz

โต่

4.

F

F

Faanx

ฟ, ฝ

ฝาน

5.

G

G

Geh

เก้

6.

H

H

Heh

ห,  ฮ

เฮ่

7.

Hi

Hi

Hiaamx

ฮย

ฮยา

8.

Hl

Hl

Hlaax

ฮล

ฮลาง

9.

Hm

Hm

Hmien

ฮม

เฮมียน

10.

Hn

Hn

Hnaav

ฮน

ฮน้า

11.

Hng

hng

Hngaqv

ฮง

ฮงะ

12.

Hny

hny

Hnyouv

ฮญ

เฮญี้ยว

13.

Hu

Hu

Huing

ฮว

ฮวีง

14.

J

J

Jaux

เจ๊า

15.

K

K

Korqv

ค,ข

เคาะ

16.

L

L

Lingh

ลี่ง

17.

M

M

Maaz

ม์า

18.

Mb

Mb

Mbing

บีง

19.

N

N

Naauz

น์าว

20.

Nd

Nd

Ndoih

ด้อย

21.

Ng

Ng

Ngongh

ง่ง

22.

Nj

Nj

Njaeh

แฌ่

23.

Nq

Nq

Nqingh nquaiz

ฆีง –ไฆว์ย

24.

Ny

Ny

Nyieh

เญี่ย

25.

Nz

Nz

Nziouv

เฑี้ยว

26.

P

P

Porng

พ,ผ

พอง

27.

Q

Q

Qaa

ช,ฉ

ชา

28.

S

S

Sou

ซ,ส

โซว

29.

T

T

Tei

ท,ถ

ทอ

30.

W

W

Waaz

ว์า

31.

Y

Y

Yungh

ยู่ง

32.

Z

Z

Zaangz

ฒ์าง 

6 นอม หฑั่ง เถง ก๊อย เฉีย.Nzaangc-qiex maaih 6 nyungc se dongh naaiv.

 

1.

- ( -  ) Se  Mbing nyei qiex. บีง เญย เฉีย

บีง

2. C ( -  ) Se  Doc   nyei qiex. โต่ เญย เฉีย

โต่

3. H ( -  ) Se  Ngongh  nyei qiex. ง่ง เญย เฉีย ง่ง  , ต้อ
4. V ( -  ) Se  Juv  nyei qiex. จู๊ เญย เฉีย

จู๊   ,  ฮู้

5. X ( -  ) Se  Toux  nyei qiex. โถ๋ว เญย เฉีย

โถว, กู๋

6. Z ( -  ) Se  Maaz  nyei qiex. ม์า  เญย เฉีย

ม์า, ต์ง 

6 นอม หฑั่ง หล่ง กั๊บ. Nzaangc-gapv nyei gorn maaih 6 norm se dongh naaiv.

 

1.

a

-า   (ธ้วด เฉีย นั้ง )

2.

aa

-อา  ( ธ้วด เฉีย ด๊าว)

3.

e

เ-

4.

i

อี

5.

o

โ-

6.

u

อู 

ปุน ฆอย หฑั่ง กั๊บ เซ ฮรั้ง น้าย. Nzaangc-gapv bun qoi se maaih hnangv naaiv.

 

No

A

 

aa

 

e

 

I

 

O

 

U

 

1.

a

-า

aa

-อา

e

เ-

I

อี

o

โ-

u

อู

2.

ae

แ-

aai

-าย

ei

เ-ย

Iaa

อีอา

oi

-อย

uaa

-วา

3.

aen

แ-น

aam

-าม

ek

เ-ก

iaai

อีอาย

ok

โอค

uai

-วย

4.

aeng

เ-ง

aan

-าน

em

เ-ม

iaam

อีอาม

om

-ม

uan

อัน

5.

aeq

แอ๊ะ

aang

-าง

en

เ-น

iaan

อีอาน

on

-น

uang

อัง

6.

aet

แอ๊ด

aap

-าบ

eng

เ-ง

iaau

อีอาว

ong

-ง

uat

อัท

7.

ai

ไ-

aat

-าท

ep

เ-บ

iang เอียง op

-บ

uei

เ-วย

8.

ak

อัค

aau

-าว

eq

เ-ะ

iat

เอียท

oq

โ-ะ

uen

อีเอน

9.

am

อัม

    er

เ-อ

iau

อีเอา

or

-อ

ui

อุย

10.

an

อัน

    ern

เ-อน

ie

เอีย

ork

-อก

uin

อุยน

11.

ang

อัง

    et

เ-ท

iei

เอย

orm

-อม

un

อุน

12.

ap

อับ

    eu

เ-ว

iem เอียม orn

-อน

ung

อูง

13. aq

-ะ

        ien

เอียน

orng

-อง

uo

อัว

14.

at

อัท

        iep

เอียบ

orp

-อบ

uom

อวม

15.

au

เ-า

        ieq

เอียะ

orq

เ-าะ

uon

อวน

16.

            iet

เอียท

ort

-อท

uoq

อัวะ

17.

            ik

อิค

ot

-ท

uot

อวท

18.

            im

อิม

ou

โ-ว

uq

อุ

19.

            in

อิน

    ut

อุท

20.

            ing

อิง

       

21.

   

 

      iong

โ-ง

       

22.

     

 

    iorng

อีออง

       

23.

            iop

โ-บ

       

24.

            iorp โออบ        

25.

            iorq

อีเอาะ

       

26.

            iort

อียอด

       

27.

            iou

เอียว

       

28.

            ip

อิบ

       

29.

            iq

อิ

       

30.

            it

อิท

       

31

            iu

อิว

       

32.

            iui

อีอุย