คริสเตียนเมี่ยน(เย้า)ในเวียดนาม
MIEN(IU-MIEN) CHRISTIAN IN VIETNAM
1st_Mien_believer_in_Vietnam
ชาวเมี่ยนผู้เป็นคริสเตียนคนเเรกในประเทศเวียดนาม
First Mien Christian in Vietnam
(Jake Van Hine grandfather of David Fitzstevens in the 1930's with first Mien believer)
Mien_Christians_gathering_in_Vietnam_in_1994
การรวมกลุ่มของชาวเมี่ยนผู้เป็นคริสเตียนในเวียดนาม ปี ค.ศ๑๙๙๔
Mien Christians gathering in Vietnam in 1994
Mien_in_Hanoi_being_baptized_1994
ชาวเมี่ยนรับบัพติสมา ปีค.ศ.๑๙๙๔
Mien in Hanoi being baptized in 1994