ซิน หฒ่าง เญย หญู่ง ๆ

มฆ้อง  หฒุ่น                        

บเปยย

มฆ้อง

ปย่อง

ปย่อง แฆะ

มุ่ง ไม้ ฉัง

มุ่งไม้ เปยย

มฒี่ง ด๊บ

มฒี่ง เฑี้ยบ เปยย

มฒี่ง งั่น

บะฒอง หงัง

บะฒอง เดี๊ยม

บะฒอง ฮน้ม

คั่ม ปุ๊ย จวั้น

คั่ม ปุ๊ย

หะ ป้า

ฑุ่ย

 ฑุ่ย เหมย

ญ่า

ฑุ่ย ต์ง

เบียยด

เบียยด ตอน

จ้าง โฮ่

จ้าง โฮ่ ตีง (มจั่ง ตอน)

มูนอม (เจียว)

มูนอม ค้วด

มูนอม เปี๊ยยว